ኣከባቢ፡ ተፈጥሮን ኢኮሎጅያዊ ዓቃብነትን

ኢኮሎሎጅያዊ ዓቃብነት ኪበሃል ከሎ እቲ ሕብረተስብ ምስ ተፈጥሮ ተሳኒዩ ይነብር ኣሎ ማለት እዩ። ሰባትን ትካላትን ነቲ ኣከባቢ ብዘይሃሲ መገዲ ኪነብሩ ከለዉ ማለት እዩ። ባይቶ ሽወደን ኩሉ ስወደናዊ ዝሰርሓሉ ንኢኮሎጅያዊ ዓቃብነት ዚምልከቱ ዕላማታት ሓንጺጹ ኣሎ። እዚ ማለት ከኣ ንኣብነት ትፋእ ፋብሪካታትን ተሽከርከርትን ንደቂ-ሰባትን ከም ዘይጐድኡ ምግባርን ህይወታዊ ብዙሕነትን (biologiska mångfalden) ምዕቃብን ማለት‘ዩ። ናይ ክሊማ ስግኣት መታን ከይፍጠር፡ ኣጠቓቕማ ጸዓትን ባህርያውያን ጸጋታትን ኪድረትን ውጽኢታዊ ኪኸውንን ኣለዎ።

ምምሕዳራት ኮምዩን ከኣ ንኸባቢኦም ዚምልከት ስራሓት ኣተሓሕዛ ከባቢ ሓላፍነት ይስከሙ። ንኣብነት ሓደ ኮምዩን በየናይ መገዲ ንጐሓፍ ከም ዚኣልን ወይ ንሓይሊ ጸዓት ከመይ ጌሩ ብዘዕግብ ኣገባብ ከም ዚጥቀምን ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። ኩሉ ነባሪ ሽወደን ምስ ተፈጥሮ ተሳኒዩ ንኺነብር ግዴታ ኣለዎ።

ኣተሓሕዛ ጐሓፍ

ዓመት-ዓመት ኣብ ሽወደን ብዙሕ ጐሓፍ ይእከብ። ዓመት ዓመት ካብ ነፍሲ-ወከፍ ገዛ ኣብ ሽወደን 350 ኪሎ ዚኸውን ጐሓፍ ይመጽእ። ነዚ ኩሉ ጐሓፍ ምእላይ ብዙሕ ወጻኢታት ይወጽእ። ንጐሓፍ ብግጉይ ኣገባብ ምእላይ ንኸባቢና ጐዳኢ’ዩ። ስለ’ዚ ንዅሉ ጐሓፍ ብዝተኻእለ መጠን ብጽቡቕ ኣገባብ ምእላይ ኣገዳሲ ይኸውን።

ዚበዝሕ ካብ’ቲ ንጕሕፎ: ከምብሓድሽ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምዚ ብምግባር ከኣ ነቲ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንዕቅቦ። ኣብ ሃገር ሽወደን ኩሉ ሰብ ነቲ ጎሓፉ ወጋጊኑ ኪድርብዮ ከም ዘለዎን ዚሕብር ሕጊ ኣሎ። ከምኡውን ነቲ ጎሓፍ ወይ ነቲ ኣብ ጎሓፍ ዚርከብ ጸዓት ከም ብሓድሽ ናይ ምጥቃም ብልሃት ኣሎ።

ኣብ ዳርጋ ኩሉ ዚካረ ኣባይቲ እንዳ ጎሓፍ ኣሎ።

ከምዚ ኪብሃል ከሎ ተረፍመረፍ መግብን ሜታልን ጠራሙዝን ፕላስቲክን ወረቐትን ኣብ ነንበይኑ መቐመጢ ትእክቦ ማለት እዩ።

ብዙሓት ዋናታት ገዛ ንተኻረይቶም ንመአከብ ተረፍ መረፍ መግቢ ዚኸውን ፕላስቲክ ይዕድሉዮም። ተረፍ- መረፍ መግቢ ብሓደ ተኣኪቡን ተደኵዑን ሓመድ ይኸውን።

ጐሓፍ ክትድርብየሎም እትኽእል ካልኦት ቦታታት’ውን ኣለዉ:

 • ቦታ ዳግመ-መዓላ (Återvinningstaion)
  ኣብ’ዚ መዐሸግታት: ጋዜጣታትን ባተርያን ክትገድፍ ትኽእል።
 • መደበር ኣከባቢ (Miljöstation)
  ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጥቓ መዐደል በንዚን ይርከብ ኣብ‘ዚ ንኸባቢ ሓደገኛ ዝኾኑ ጐሓፋት ምግዳፍ ይከኣል።
 • ማእከል ዳግመ-መዓላ (Återvinningscentral)
  ኣብ’ዚ ግዝፍ ዝበሉ ጐሓፋትን ኣቝሑን ከምኡ’ውን ሓደገኛ ዝኾኑ ኬሚካላትን ጐሓፋት ኤለክትሮኒክን ምግዳፍ ይከኣል።

ትካል ኣከብቢን ማእከል ዳግመ-መዓላን
ስእሊ: (ንጸጋም) Hanna Sjöstedt, (ንየማን) Miljöförvaltningen Göteborgs stad

ምፍልላይ ተረፍመረፍ መግቢ

ተረፍመረፍ መግቢ ተኣክቡ ንድዅዒ ይኸውን። ተረፍመረፍ መግቢ ክትውግኖ ኸሎኻ እቲ ኪነድድ ዝነበሮ ጎሓፋት ይጎድል ኣሎ ማለትዩ።

ከም ተረፍመረፍ ኮይኖም ንድዅዒ ዚበቕዑ ነገራት፣

ተረፍ ዓሳ ወይ ናይ ባሕሪ እንስሳታት፡ ስጋ፡ እንቋቝሖ፡ ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ባኒ፡ ሻሂ፡ ቡን፡ ናይ ቡን ፊልተር፡ ናይ ክሽነ ወረቐት፡ ዕምባባታትን ኣታኽልትን ሓመድን።

ምፍልላይ መዐሸግታት: ጋዜጣታትን ባተርያን

ኣብ ኩላተን ምምሕዳራት ኮምዩን፡ ከም መዐሸግታት: ጋዜጣታትን ባተርያን ክትድርብየሎም እትኽእል ቦታታት ዳግመ-መዓላ ኣለዉ። መዐሸግታት ኣብ ቦታታት ዳግመ-መዓላ ኪግደፉ ከለዉ ንቑጻትን ጽሩያትን ኪኾኑ ኣለዎም።

ኣብ ቦታታት ዳግመ-መዓላ፡ ነዞም ዚስዕቡ ዘገልግሉ መዕቈርታት ኣለዉ፣

 • ጋዜጣታት
 • መዐሸጊ ወረቐት
 • መዐሸጊ ፕላስቲክ
 • መዐሸጊ ብረት
 • ሕብሪ ዘይብሎም መዐሸግታት ጥርሙዝ
 • ሕብራውያን መዐሸግታት ጥርሙዝ
 • ባተርያ

ጋዜጣታት

ጋዜጣ ኣብ ዳግመ-መዓላ ከነውዕል ከለና: ነቶም ዛኣረጉ ኣመጻሪኻ ሓደሽቲ ጋዜጣታት ኣብ ምድላው ዚካየድ መስርሕ ብዙሕ ጸዓት ከነድሕን ምኽእል።

መዐሸግታት ወረቐት

ብወረቐት ዝተሰርሑ መዐሸግታት፡ ከም ብሓድሽ ተማጻርዮም ሓድሽ መዐሸጊ ኣብ ምስራሕ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ።

ብፕላስቲክ እተሰርሑ መዐሸግታት

ተረርትን ሉስሉሳትን ዓይነታት ፕላስቲክ ኣብ ዳግመ-መዓላ ክውዕሉ ይኽእሉ። ኣብቲ ንፕላስቲክ ተባሂሉ ዝተቐረበ መዕቈሪ፡ መዐሸግታት ፕላስቲክን ስታይሮፎምን (frigolit) ምድርባይ ይከኣል። ብፕላስቲክ ዝተሰርሑ ከም መዐሸጊ ዘየገልግሉ ነገራት፡ ንኣብነት ከም ኣስባስላ መሕጸብ ኣቕሑ፡ መጻወቲ ቈልዑ ዝኣመሰሉ፡ ከም ማንም ጐሓፍ እዮም ዝጽብጸቡ ስለዚ ኣብኡ ኣይድርበዩን እዮም።

ብብረት እትሰርሑ መዐሸግታት

ብረት ብተደጋጋሚ ኣብ ዳግመ-መዓላ ምውዓል ይከኣል’ዩ ስለዚ ኸኣ ብዙሕ ጸዓት ምቝጣብ ከኣ ይከኣል።

ኣብ’ቲ ንብረት ተባሂሉ ዝተቐረበ መዕቈሪ ከም ብብረት ዝተሰርሑ መዐሸግታት፡ ዚንጎን ኣለሚንዩምን ምድርባይ ይከኣል።

ኣብ‘ቲ መዕቈሪ፡ ሕብሪ ወይ ኮላ ዘለዎም መዐሸጊ ብረታት ዘይምግዳፍ - ምኽንያቱ ሕብርታትን ኮላን ከም ሓደገኛ ጐሓፍ ስለ ዚጽብጸብ ኣብ መደበር ኣከባቢ (miljöstation) እዮም ዝጎሓፉ። ከም ፍሊት ዚንፍሑ ታኒካታት እውን ኣብዚ ኣይድርበዩን‘ዮም - ንሳቶም‘ውን ከም ሓደገኛ ጐሓፍ እዮም ዚጽብጸቡ።

መዐሸግታት ጥርሙዝ

ጥርሙዝ ብተደጋጋሚ ኣብ ዳግመ-መዓላ ምውዓል ይከኣል’ዩ። ጥርሙዝ ኣብ ዳግመ-መዓላ እንተ ኣውዒልና ጸዓትን ጥረታት ኣቕሑን ካብ ምብኻን ነድሕን። ዳርጋ 40 ሚእታዊ ዚኸውን ኣብ ዳግመ-መዓላ ዚውዕል ጥርሙዝ፡ ሓደስቲ ነገራት ኣብ ምስራሕ የገልግል፣ ንኣብነት ከም ናይ ፈሳሲ ጠራሙዝ። ጠራሙዝ ክትጕሕፍ ከሎኻ ሕብሪ ዘለዎምን ዘይብሎምን ርኢኻ ፈላልዮም።

ተረፍመረፍ ጐሓፍ

እቲ ኪፍለ ዘይክእል ጐሓፍ ኣብ እንዳ ጐሓፍ ዘሎ ልሙድ መትሓዝ- ጐሓፍ ይድርበ። ኣብ ዓበይቲ መቃጸሊ ቦታታት ከኣ ይነድድ። ተረፍ መረፍ ጐሓፍ ኪነድድ ከሎ እቲ ዋዒ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል። ንኣብነት ገዛውቲ ኣብ ምውዓይ ኪጠቅም ይኽእል። ግዳማዊ ዋዒ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ።

ፍርያት ኤለክትሪክ

ኩሉ እንድርብዮ መሳርሕታት ኤለክትሪክ፡ ጐሓፍ ኤለክትሪክ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኵሉ ጐሓፍ ኤለክትሪክ ኣብ ቦታታት ዳግመ-መዓላ ይግደፍ። ከም ጐሓፍ ኤለክትሪክ ዚጽብጸቡ ከም መብራህቲ፡ መብራህቲ ‘ፍሎረሰንት‘ ገመዳት ኤለክትሪክን ባተርያን ዚኣመሰሉ እዮም። ባተርያታት ተኣኪቦም ነንበይኖም ይፈላለዩ።

ገዘፍቲ ጐሓፋት

ከም ገዘፍቲ ጐሓፋት ዚጽብጸቡ ንኣብነት ከም ዝኣረጉ ኣቝሑ ገዛ፡ ዝተሰብራ ሽግለታታት ኪኾኑ ይኽእሉ። ኣብ ገዛ-ኽራይ ትቕመጥ እንተ ኾይንካ፡ ገዘፍቲ ጐሓፋት ኣብ ምጕሓፍ ካብ ዋና-ገዛ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እንተዘይኮይኑ፡ ናብቲ ቦታ ዳግመ-መዓላ ውሰዶ።

ሓደገኛ ጐሓፍ

ሓደገኛ ጐሓፍ ዚበሃል፡ መርዛም ዝኾነ ነገር፡ ነታጕ፡ ተባራዕን ዚባላዕን ነገር ኪኸውን ይኽእል። ሓደገኛ ጐሓፍ ብውሑድ ዓቐንውን ጕድኣት ኬውርድ ይኽእል‘ዩ። ሓደገኛ ጐሓፍ ምስቲ ልሙድ ጐሓፍ ሓዊስካ ከይትድርቢ ኣስተብህል ኢኻ። ሓደገኛ ጐሓፍ ኣብ መደበር ከባቢ (miljöstation): ኣብ ቦታ ዳግመ- መዓላ ወይ ከኣ ንሓደገኛ ጐሓፍ ተባሂለን ዝተመደባ ፍሉያት መኪናታት ይግደፍ።


ሓደገኛ ጎሓፍ ኣብቲ ትካል ኣከባቢ ግደፎ ወይ ናብታ ሓደገኛ ጎሓፍ እትወስድ ማኪና ግደፎ
ስእሊ: Christer Ehrling

ኣብነታት ሓደገኛ ጐሓፍ፣

ባተርያ ማኪና፡ ነደድቲ፡ ዘይቲ፡ ሕብሪ፡ ተረፍ-መረፍ ኮላ፡ ክሎሪን፡ መብራህቲ ፍሎረሰንት፡ መብራህቲ ኣምፑል፡ ኣሕቀቕቲ ፈሳስታት፡ ላክናፍታ፡ መቕጠኒ ሕብሪ፡ ተርፐንቲን፡ ላምባን፡ ኣቸቶነን፡ ነዳዲ መንከስ-ሓዊ: ዚምልኡ ባተርያታትን ስብሒ ዚኣልዩ መሕቀቕትን።


ዳርጋ ዚበዝሕ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሓደገኛ ጐሓፍ ኣለዎ። ንኣብነት ኣቸቶነ: መንከስ-ሓዊ: ኣዝማልቶ ወይ መጠንቀቒ ባርዕ-ሓዊ (brandvarnare)። ከም ባተርያ ማኪና: ተረፍ ዘይቲ: ሕብሪ: ክሎሪን: ኮላን መብራህቲ ፍሎረሰንትን ብተወሳኺ ኪጥቀሱ ይኽእሉ።

ስእሊ (ንጸጋም): Bo Kågerud

ዝተረፉ መድሃኒታት ኣብ ኣብያተ መድሃኒት (Apotek)ይግደፉ። ኣብ ኣብያተ መድሃኒት ንዝድርበዩ መድሃኒታት ዚኾኑ መትሓዚ ጐማታት ኣለዉ።
​ስእሊ (ንየማን): Christer Ehrling

ኣብ ፈቐዶኡ ምድርባይ

ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጸገማት፡ ክልኩል እናሃለወ ኣብ ደገ ጒሓፍ ምድርባይ እዩ። ንተፈጥሮ ሃሳዪ እዩ። ነዚ ጉሓፍ`ዚ ንምጽራይ ዓመታዊ ብሚልዮናት ዝቊጸር ገንዘባዊ ወጻኢታት ይሓትት።

ማይን ረሳሕ ፈሳስን

ኣብ ሽወደን ብዙሕ ማይ ኣሎ። እቲ ብቡምባ ዚመጽእ ማይና ዓይነቱ ልዑል‘ዩ። ዚበዝሕ እዋን ካብ‘ቲ ብጎማ ገዚእካ ኣትሰትዮ ማይ ከይተረፈ ይበልጽ። ዝሑል ማይ-ቡምባ ጥራይ‘ዩ ጽሩይ። እቲ ውዑይ ማይ ብሰንኪ‘ቲ ዚመሓላለፈሉ ሻምቡቆታት ረሳሕ ኪኸውን ይኽእል‘ዩ። ስለዚ ውዑይ ማይ-ቡምባ ክትሰትይን መግቢ ክትሰርሓሉን የብልካን። ማይ ብሻምብቆታት ኣቢሉ ናብ መጻረዪ ቦታ ይኸይድ፣ ተጻርዩ ድማ ኣብ ባሕሪ ይኣቱ። ኩሉ ማይ ኣይጸርን’ዩ። ኵሉ መርዛም ባእታ ካብ ማይ ምጽራይ ብርቱዕ‘ዩ። ስለ‘ዚ ኣብ ማይ እንታይ ከም ነፍስስ ከነስተብህልን ጥንቃቐ ከነዘውትርን ይግበኣና።

ዝሑል ማይ-ቡምባ ጥራይ‘ዩ ዚስተ
ስእሊ: Hanna Sjöstedt

ኣብ መተሓላለፊ ረሳሕ ማይ እንታይ ይኣቱ

ኣብ ዓይኒ-ምድሪ ኪኣቱ ዚፍቀድ ነገራት፡ እቲ መሐበሲ ወረቐትን እቲ ካብ ኣካልና እንሰዶን ጥራይ’ዩ። መሐበሲ ወረቐት ኣብ ማይ ኣትዩ ዚሓቅቕ ፍሉይ ወረቐት’ዩ። ካልእ ዓይነት ወረቐት ንኣብነት ከም ወረቐት ገዛ፡ ጥልቁይ መድረዝ ኢድን፡ ሶፍትን ንመተሓላለፊ ሻምብቆ ረሳሕ ማይ ኪሓትሙ ይኽእሉ‘ዮም። እቲ ማይ ኪጻረ ከሎ‘ውን ጸገም ኬምጽኡ ይኽእሉ እዮም።

ሻምብቆ ረሳሕ ማይ ካብ መርዛማት ከሚካላት ነጻ ምእንቲ ክኸውን፡ ንኸባቢ ዘይጓድኡ ፍርያታት ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢዂም። ንኣብነት ክዳን ወይ ኣቊሑ ንመሕጸቢ ዘገልግሉ ፈሰስቲ ብዝምልከት ክልተ ዓይነት ምልክታት ‘ስቫነን‘ (Svanen) ወይ‘ብሮ ሚልዮቫል‘ (Bra miljöval) ዘለዎም ኣለዉ። መድሃኒታት ብፍጹም ኣብ ሻምብቆ ረሳሕ ማይ ክድርበዩ ወይ ውን ምስ ጒሓፍ ገዛ ክሕወሱ የብሎምን። ዘየድልዩኹም መድሃኒታት ኣብ ፋርማሲ ኬድኩም ክትጒሕፍዎም ኣለኩም። ኣብ ፋርማሲታት፡ ንመደርበዪ መድሃኒታት ተባሂሉ ዝተዳለወ ፍሉይ ፌስታላት ኣለኩም።


(ንየማን): ስቫነን/ደርሆ ማይ
(ንጸጋም): ግሩም ናይ ኣከባቢ ምርጫ

ጽዓት

ኩሉ እንጥቀመሉ ሓይሊ ጽዓትን ሓይሊ ኤለክትሪክን ንኸባቢና ይጸሉ‘ዩ። ኣብ ምጕዕዓዝ፡ ኣብ ምማቝ ህንጻታትን ኣብ ኢንዱስትርታትን ብዙሕ ጽዓት ይፈስስ። ዚበዝሕ እዋን ጽዓት ካብ ነዳዲ፡ ካብ ጋዝን ፈሓምን ይምንጩ። እዚ ድማ ንኣከባቢ ጽቡቕ ኣይኮነን። ነዞም ኣብ ክሊማ ዚረኣዩ ለውጥታት ንምንካይ ውሕድ ዝበለ ጽዓት የድልየና። እቲ እንጥቀመሉ ጽዓት ምስ ኣከባቢ ዝሳነ ክኸውን ኣለዎ። ንኣብነት ከም ካብ ማይን ንፋስን ጽሓይን ዚመጽእ ጽዓት።

ትፋእ መካይን ንምንካይ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጥቀም ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ክንዲ ብማኪና: ከም ትራም (spårvagn): ባቡር ትሕቲ- ምድሪ (tunnelbana): ካልኦት ባቡራት ወይ ኣውቶቡስ ጌርካ ክትጐዓዝ ትኽእል ማለት‘ዩ። ኣብ ክንዲ ብነፋሪት ብባቡር‘ውን ክትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ። ካብ ዕዳጋታት እንታይ ከም ትገዝእ ምስትብሃል‘ውን ጽቡቕ‘ዩ። ኣብ ከባቢኻ ዝፈረዩን ዝተሰርሑን ነገራት ክትገዝእ ዚከኣለካ ክትገብር‘ውን ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ዝወሓደ ስጋ ምባላዕ፡ ከመይሲ ስጋ ንኺበስል ብዝሕ ጸዓት እዩ ዚወስድ።ኣብ ገዛኻ ከኣ ጸዓት ምቝጣብ ጽቡቕ እዩ።

ኣብ ገዛኻ ጽዓት ምቝጣብ

ኣቕሑ ገዛኻ ኣብ ቅድሚ መውዓዪ ኤለመንት እንተ ዘየቐሚጥካ ጽዓት ትቝጥብ። እቲ ሙቐት ሽዑ ብቐሊሉ ኣብ‘ቲ ገዛ ይዝርጋሕ። ዚበዝሕ እዋን መሳርሕታት ኤለክትሪክ ኵሉሳዕ ምስ ተወልዑ‘ዮም። ንመሳርሕታት ኤለክትሪክ ኵሉሳዕ ምስ እተጥፍእ ብዙሕ ጽዓት ትቝጥብ። ገለ ነገር ከተብስል ከለኻ ነቲ ድስቲ መኽደኒ እንተ ጌርካሉ‘ውን ከምኡ ብዙሕ ክትቍጥብ ትኽእል።

ትሑት ጽዓት ዚወስድ መብራህቲ ተጠቐም፡ ካብ ገዝ ክትወጽእ ከሎኻ ድማ መብራህትታት ኣጥፍኣዮ።

ሓይሊ ኤለክትሪክ ካባይ ይመጽእ?

ዝዓበየ ክፋል ሓይሊ ኤለክትሪክ ሽወደን ካብ ሓይሊ-ማይን ኑክለሳዊ ሓይልን ይመጽእ። ሓይሊ-ማይ ካብ መብዛሕትኡ ወሓይዝ ሽወደን ዚመጽእ ኤለክትሪክ እዩ። ኣብ ሽወደን ዓሰርተ ኑክለሳዊ መፈልፈሊ ኤለትሪክ ኣሎ። ኑክለሳዊ ሓይሊ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ጠለብ ኤለክትሪክ ሽወደን ይሽፍን። ካብ ተፈጥራዊ ነዳድን ፎሲል ነዳድን ጋዝን ዚመጽእ ውሑድ እዩ። ተፈጥራዊ ነዳዲ ካብ ኣዕጻው ዚርከብ ነዳዲ እዩ። ሸውዓተ ካብ ሚእቲ ጽዓት ካብ ንፋስ ይርከብ። ጸዓት ካብ ንፋስን ጸሓይን ምውሳድ ጽቡቕ እዩ፡ ከመይሲ ኣይውዳእን እዩ።

መንግስቲ ሽወደን ንስርዓተ-ጸዓት ብዝምልከት ፍሉይ ዘላቒ ዝኾነ 100 ካብ 100 ኣብ ዳግም-ምሕዳስ ዝምርኮስ ጸዓት ናይ ምጥቃም ሽቶ ኣቐሚጡ ይርከብ።

ምምራጽ ወሃብቲ ጸዓታዊ-ኣገልግሎት

ኤለትሪክ ዝዝርግሓ ትካላት (Elhandelsföretag) ብምቕያር ገንዘብ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኣፓርታማ ትቕመቱ ምስ እትኾኑ፡ ካብ 400 ክሳብ 1000 ኩረነር ዝኸውን መጠን ገንዘብ ክትቊጥቡ ትኽእሉ። ኣብ ቪላ መሳሊ ገዛ ትቕመቱ ምስ እትኾኑ ከኣ ብዓጸፌታ ብኣሽሓት ዝኸውን ገንዘብ ክትቊጥቡ ትኽእሉ። ኤለትሪክ ዝዝርግሓ ትካል እምበር ኤለትሪክ ዝመንጭዋ ትካል (Elnätsföretag) ግን ክትቅይሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም። (ንኣብነት ቪላ) ትቕመጥ እንተ ኾይንካ ኸኣ ኣሽሓት ክሮኖር ክትቍጥብ ትኽእል።

ኤልፕሪስኮለን (Elpriskollen) – ዋጋታት ሓይሊ

ኣብቲ መርኣይ-ዋጋታት ጸዓት ዝሓዘ (Elpriskollen) ዝብል መርበብ-ሓበሬታ ኣቲኹም፡ ዋጋታትን ውዕላትን ናይ ኩለን ኤለትሪክ ዝዝርግሓ ትካላት ሽወደን ክተወዳድሩ ትኽእሉ። ነዓኹም ትሰማማዓኩም ኣየነይቲ ትካል ምዃና ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ  መርበብ-ሓበሬታ www.elpriskollen.se ኣቲኹም ሃሰው በሉ።

ንዘርጋሕቲ ጸዓት ብዝምልከት ካብ ትካል ናብ ትካል ምቕያር ቀሊል እዩ። ነዚ ንምግባር ሓንሳብ ብምድዋል ድራይ እዩ ዘድልየኩም። እንታይ ዓይነት ውዕል ከምዘለኩም ግን ረኣዩ። ምኽንያቱ ኣብ መፋርቕ ናይ ገለ-ገለ እዋናት ወሃቢ-ጸዓት ምቕያር ምናልባት ክቡር ክኸውን ስለዝኽእል።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ውዕል ኤለክትሪክ

ቀዋሚ ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ (Fast elpris):

ናይ‘ዚ ሓይሊ ኤለክትሪክ ዋጋ ንገለ እዋን እሱር‘ዩ። ከምዚ ዓይነት ውዕል ኪህልወካ ጽቡቕ‘ዩ ምኽንያቱ ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ ንላዕሊ ኪድይብ ከሎ ውሑስ ኢኻ። ማዕረ-ማዕርኡ ግን ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ ኪጐድል ከሎ ኣይሓስረልካን‘ዩ።

ተንቀሳቓሲ ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ (Rörligt elpris):

ናይ‘ዚ ሓይሊ ኤለክትሪክ ዋጋ ምስ‘ቲ ኵነታት ዕዳጋ ይቀያየር። ዋጋ ሓይሊ ኤለክትሪክ ኪጐድል ከሎ ይሓስረልካ። ኣብ‘ዚ ውዕል‘ዚ፡ ዋጋ ሓይሊ ኪውስኽን ኪጐድልን ይኽእል‘ዩ።

እዋናዊ ዋጋ (Tillsvidarepris):

እዚ ባዕልኻ እንተ ዘይመሪጽካ ብቐጥታ ዚወሃበካ ዋጋ’ዩ። እቲ ዋጋ ተንቀሳቓሲ’ዩ፣ ኣብ ዓመት ከኣ ዳርጋ ሰለስተ ሻዕ ይቀያየር። እዋናዊ ዋጋ ዚበዝሕ ጊዜ ካብ ቀዋምን ተንቀሳቓስን ዋጋ ይኸብር።

ምስ ከባቢ ዚሳነ ኤለክትሪክ (Miljömärkt el) ወይ ሓምላይ ኤለክትሪክ (grön el):

ምስ ከባቢ ዚሳነ ኤለክትሪክ ኪበሃል ከሎ: እቲ እትጥቀመሉ ሓይሊ ኤለክትሪክ ካብ ምስ ከባቢ ዚሳነዩ ምንጭታት ከም ሓይሊ-ንፋስን ሓይሊ- ማይን ዝፈረየ ማለት‘ዩ።


ትካል ሓይሊ-ንፋስ
ስእሊ: Colourbox

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ