ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓቢርካ ምንባር

ኣብ ሽወደን መጻምድቲ ከይተመርዓዉ ብሓደ ኪነብሩን ቈልዓ ኪወልዱን ልሙድ’ዩ። ብዙሓት’ውን ከይምርዓዉ ይውስኑ’ዮም። ከም መናብርቲ (sambo) ብሓደ ይነብሩ።

ቃልኪዳን

ቃልኪዳን ማለት ምምርዓው ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን 18 ዓመት ምስ መላእካ ኢኻ ቃልኪዳን ክትኣስር እትኽእል። እዚ ኣብ ሕጊ ኣሎ። እዚ ሕግዚ ንኹሉ ኣብ ሽወደን ዚቕመጥ ሰብ ይምልከት፡ ወላውን ዜጋ ሸወደን እንተ ዘይኮነ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ካልኦት ሕግታት ኪህልዉ ይኽእሉ‘ዮም። ትካላት መግስቲ ሽወደን ግን ነቶም ሕጊ ሽወደን ዚኽተሉ ቃልኪዳናት ወጻኢ ሃገር ጥራይ‘ዮም ዚቕበሉ።

ስእሊ: Colourbox 

ቅድሚ ምምርዓውካ ግድን ምርመራ ዕንቅፋት (hindersprövning) ክትገብር ኣለካ። እዚ ማለት ከኣ: ከይትምርዖ ዚዕንቅፍ ምኽንያት ዘሎን ዘየሎን ይምርመር ማለት‘ዩ። ምርመራ ዕንቅፋት ኣብ‘ቲ እትቕመጠሉ ቦታ ዚርከብ ቤ/ጽ ግምጃ ሃገር (Skatteverket) እዩ ዚፍጽሞ። እቲ ዚወሃብ ምስክር ወረቐት ንኣርባዕተ ወርሒ የገልግል። ናብ‘ቲ ፈጻሚ ቃልኪዳን ኢኻ ሒዝካዮ ትኸይድ። ሓደ ካብ‘ቶም ዚምርዓዉ ኣብ ሽወደን ከም ተቐማጢ ምዝጉብ እንተ ዘይኮይኑ: እቲ ምርመራ ኣብ‘ቲ ዝተመዝገበሉ ሃገር ኪግበር ኣለዎ።

ብመሰረት ሕጊ ሽወደን እዞም ዚስዕቡ ቃልኪዳን ከይኣስሩ ዚኽልክል ዕንቅፋት ኣሎ፣

  • ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት ኮይኑ: ክትምርዖ ካብ ቦርድ ኣውራጃ (ለንስቲረልሰን) ፍቓድ እንተ ዘይብልካ
  • ምስ‘ቲ ክትምርዓዎ እትደሊ ሰብ ናይ ቀረባ ዝምድና እንተለካ
  • ምርዑው እንተ ኾይንካ ወይ ከኣ ብዝሓለፈ ሕጊ መሰረት ምዝጉብ መጻምድቲ (registrerad partner) እንተ ኮይንካ

ሕጊ ሽወደን ግዱድ ቃልኪዳን ይኽልክል‘ዩ። እዚ ማለት ከኣ: ሰብ ሓደ ሰብ ንኻልእ ንመን ኪምርዖ ከም ዘለዎ ከገድዶ የብሉን ማለት እዩ። እቲ ዚምርዖ በባዕሉ ይውስን ማለት‘ዩ።

ቃልኪዳን ምእሳር ክትኣቢ ኵሉሳዕ መሰል ኣለካ።

እንተደኣ በስገዳድ ዝተገብረ ኮይኑ ትካላት መንግስቲ ሽወደን ነቲ ኣብ ወጻኢ ዝተኣስረ ቃልኪዳን ምቕባል ኪኣብዩ ይኽእሉ እዮም ።

ቃልኪዳን ክልተ ሰባት ዚምርዓዉሉ ጽምብል‘ዩ። ቃልኪዳን ሃይማኖታዊ ወይ ሲቪላዊ ኪኸውን ይኽእል። ቃልኪዳን ሕጊ ንኺለብስ ብሓደ ምዝጉብ ወይ ቅቡል ፈጻሚ ቃልኪዳን (vigselförrättare) ዝተገብረ ኪኸውን ይግባእ። ንኣብነት ብቀሺ: ኢማም ወይ ከኣ ብሲቪላዊ ፈጻሚ ቃልኪዳን ኪኸውን ይኽእል። ሲቪላዊ ስነ-ስርዓት ቃልኪዳን: ብቦርድ ኣውራጃ (länsstyrelsen) ዝተመዘዘ ሰብ’ዩ ዚፍጸም። ሲቪላዊ ስነ-ስርዓት ቃልኪዳን ምስ ዝኾነ ዓይነት እምነት ምትእስሳር ዘይብሉ ጽምብል’ዩ። ቃልኪዳን ብሓደ ሕጋውነት ዘይብሉ ኣፈጻሚ መርዓ ተመሪሑ ብሃይማኖታዊ መገዲ እንተ ደኣ ተፈጺሙ፡ እቲ ቃልኪዳን ሕጋዊ ዝለበሰ ኣይኮነን። ሕጊ ንኺለብስ ግድን ብሲቪላዊ መገዲ ድማ ኪፍጸም ኣለዎ።

ኣብ ሽወደን፡ ቃል-ኪዳን ኣብ ጾታ ዝተሰረተ ኣይኮነን። እዚ ማለት ከኣ: ክልተ ሓደ ዝጾታኦም ውልቀሰባት ክመረዓዓዉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሓደ ሲቪላዊ ፈጻሚ ቃልኪዳን (borgerlig vigselförrättare) ክልተ ሓደ ዝጾታኦም ሰባት ቃል-ኪዳን ክንኣስር ምስ ዝብልዎ ኣይፋሉን ክብሎም ኣይክእልን እዩ። ሃይማኖታዊ ፈጻሚ ቃል-ኪዳን፡ ንኣብነት ኣቕሽሽቲ ቤት-ክርስትያን ሽወደን፡ እወ ወይ ኣይፋል ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ቐሺ ኣይፋል ምስ ዝብል ካልእ ቀሺ ምሕታት እዩ።

ክልተ ኣደታት ምስ ደቀን
ስእሊ: Colourbox

ነቶም ምርዑዋት እቲ እቶም ሕጊ መውስቦ (äktenskapsbalken) ይምልከቶም። ኣብቲ ሕጊ መውስቦ ንውርሻ ዚምልከት ሕግታትውን ኣሎ። ኣብዚ ሕግዚ እቲ ድሕሪ ሞት ብጻዩ ዚተርፍ ሰብ ምስቶም ቆልዑ ኾይኑ ንኹሉ እዩ ዚወርስ።

ብዛዕባ ውርሻ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣንብብ።

መናብርቲ (Sambo)

መናብርቲ (ሳምቦ) ዚብሃሉ፡ ቃልኪዳን ከይኣሰሩ ብሓደ ዚቕመጡ‘ዮም።

ኣብ ሽወደንን ሃገራት ኖርድን፡ ሳምቦ ኮይንካ ምንባር ልሙድ‘ዩ። ቃል-ኪዳን ከይኣሰርካ ቈልዓ ምውላድ‘ውን ልሙድ‘ዩ። ንመናብርቲ ዚምልከት ሕጊ ኣሎ፣ ሕጊ መናብርቲ (sambolagen) ከኣ ይበሃል። እዚ ሕጊ‘ዚ ነቶም መናብርቲ ዝነብርዎ ገዛን ዝውንንዎ ንብረትን ዝምልከት ሕግታት ዝሓቆፈ እዩ። ሓደ ካብ‘ቶም መናብርቲ ምስ ዝመውት፡ እቲ ካልኣይ መናብርቲ ኣብቲ ብሓንሳብ ዝነብርዎ ዝነበሩ ገዛ ናብ ምንባርን ብሓባር ዝውንንዎ ዝነበሩ ንብረት ናይ ምውራስን መሰል ኣለዎ/ኣለዋ። ካልእ ሃብቲ ንምውራስ፡ ከም ንኣብነት ኣብ ባንኪ ዝተቐመጠ ገንዘብ ግን መዋቲ ዝገደፎ ኑዛዜ ኪህሉ ይግባእ።

ፍትሕ

ኣብ ሽወደን፡ ካብ ሰበይትኻ ወይ ካብ ሰብኣይካ ክትፋታሕ ትኽእል ኢኻ። ዋላ እቲ ካልኣይካ ወይ ካልኣይትኻ ፍትሕ ምስ ዘይደሊ ወይ ዘይትደሊ ውን ምፋታሕ ይክኣል እዩ። ክፋታሕ ዝደሊ ሰብ፡ ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ናብ ዝርከብ ከባብያዊ ቤት-ፍርዲ (Tingsrätten) ከይዱ ከመልክት ይኽእል። ኣብኡ ብምኻድ ከኣ ክትፋትሑ ተመልክቱ ማለት እዩ። 

ሰብ ሓዳር ክልቲኦም ብሓደ መመልከቲ ቅጥዒ ፍትሕ ከእትዉ ይኽእሉ‘ዮም። እንተ ዘይተሰማሚዖም ግን: ሓዲኦም ንውልቁ መመልከቲ ቅጥዒ ፍትሕ ኪመልእ ይኽእል‘ዩ።

ቆልዑ ዘይብሎም ሰብ-ሓዳር ናይ ፍትሕ ጠለብ ምስ ዘቕርቡ፡ ቤት-ፍርዲ ቀልጢፉ ፍትሕ ክውስነሎም ይኽእል። ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ ወይ ዝዕድሚኦም ቆልዑ ዘለዎም ሰብ-ሓዳር ፍትሕ ምስ ዝጠልቡ ግን፡ ቤት-ፍርዲ ውሳኔ ክወስድ ግዜ ክወስድ ይኽእል። እዚ ዝኾነሉ ከኣ፡ ቤት-ፍርዲ ነቶም ቆልዓ ወይ ቆልዑ ዘለዎም ክፋትሑ ዝደልዩ ሰብ-ሓዳር ነቲ ጉዳይ ክሓስቡሉ ግዜ ስለዝህቦም እዩ። እዚ ኸኣ ናይ ዳግመ-ግምት ግዜ (betänketid) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ናይ ዳግመ-ግምት ግዜ ብውሑዱ ሽዱሽተ ወርሒ እንተነውሐ ከኣ ሓደ ዓመት እዩ።

እቲ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ ዳግመ-ግምት ግዜ ምስ ሓለፈ፡ እሞ ኸኣ ነቲ ናይ ምፍታሕ ውሳኔኹም ምስ ዘይትቕይርዎ፡ ምስ ከባብያዊ ቤት-ፍርዲ ተራኺብኩም ክትዘራረቡ ኣለኩም። እዚ ኸኣ ነቲ ዝጀመርኩሞ ናይ ፍትሕ መስርሕ ኣብ መፈጸምትኡ ምብጻሕ ይበሃል። ነቲ ፍትሕ ናብ መፈጸምትኡ ንምብጻሕ ዝብል ዳብዳቤ ናብ ቤት-ፍርዲ ምስ ዘይትልእኩ፡ ቤት-ፍርዲ ነቲ ዝጀመርኩሞ ናይ ፍትሕ መዝገብኩም ይዓጽዎ። ቤት-ፍርዲ፡ ሓደ ካባኹም ናብቲ ሓዳር ብድልየቱ ዘይኮነ ብግዴታ ከም ዝኣተዎ ምስ ዝግንዘብ እቲ ናይ ፍትሕ ጠለብኩም ብዘይ ናይ ዳግመ-ግምት ግዜ ከም ዝውሰን ይገብር።  

መጕዚትነት ቈልዓ

መጕዚትነት ቈልዓ ማለት፡ እቶም ኣለይቲ፡ ዝበዝሕ ግዜ ወለዲ፡ ሕጋዊ ሓላፍነት ናይቲ ቆልዓ ወይ ቆልዑ ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ነቲ ቈልዓ ወይ ቆልዑ ናይ ምእላይ መሰልን ግቡእን ኣለኩም ማለት‘ዩ። ብመሰረት ሕጊ፡ ቈልዑ ክሳብ 18 ዓመት ዚመልኡ መጕዚት (መዕበዪ) ኪህልዎም ኣለዎም። ውላድኩም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝመሃር ምዝ ዝኸውን፡ ክሳብ 21 ዓመት ዝመልእ ንስኻትኩም ኢኹም ናይ ምዕንጋሉ/ላ ሓላፍነት ዘለኩም።

ሓባራዊ ሞግዚነት ማለት ክልቲኣቶም ወለዲ ኣብ ውላዶም ሓባራዊ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ። ንውላዶም ዚምልከት ጕዳይ’ውን ግድን ብሓባር ኪውስኑ’ለዎም። ክልቲኦም ወለዲ ብሓደ እንተ ዘይተቐመጡ’ውን ሓደ ዓይነት ግቡእ ኣለዎም። መጕዚት እንተ ኾይንካ ብዛዕባ ውላድካ ሓበሬታ ክትረክብ’ውን መሰል ኣለካ። እዚ ማለት: ካብ ቤት ትምህርቲ: ሓለዋ ጥዕና: ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት: ፖሊስን ካልኦት ትካላት መንግስትን ንውላድካ ዚምልከት ጕዳይ ክትፈልጥ መሰል ኣለካ ማለት’ዩ።

ንጽል መጕዚትነት ክበሃል እንከሎ፡ ሓደ ካብ ወለዲ ጥራይ ሓላፍነት ቈልዓ ኣለዎ። እዚ ወላዲ`ዚ በይኑ ከኣ`ዩ ንጕዳይ ናይቲ ቈልዓ ኣመልኪቱ ናይ ምውሳን መሰል ዘለዎ። ምርዑዋት እንተ ኾይንኩም ንሓላፍነት ደቅኹም ብዝምልከት ብቐጥታ ሓባራዊ መጕዚትነት ኣለኩም ማለት’ዩ። እንተ ዘይኮንኩም ግን፡ ናብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (ቤ/ጽ መሰል ስድራ-ቤታት) ኬድኩምን ኣቦ ቆልዓ መን ምዃኑ ወረቐት ክትመልኡ ኣለኩም። ሽዑ ኸኣ ነቲ መጕዚትነት ካብ ሓደኹም ናብ ክልተኹም ክትቕይርዎ ትኽእሉ።

ክትፋትሑ እንተ ወሲንኩም እሞ መንኩም መጕዚትነት ቈልዓ ይውሰድ ንብዝል ኣብ ስምምዕ እንተ ዘይበጺሕኩም ቤ/ጽ መሰል ስድራ-ቤታት (familjerätten) ክትዘራረቡ ትኽእሉ ኢኹም። ንሳቶም ከኣ ነቲ ዘከራኽረኩም ጉዳይ ፍታሕ ኣብ ምርካብ ክሕግዙኹም እዮም። እቲ ጉዳይ ብመንገዶም ክፍታሕ ምስ ዘይክእል ግን፡ ሕጋዊ መዕለቢ ክግበረሉ ስለዘለዎ ናብ ቤት-ፍርዲ ክሓልፍ ግድን ይኸውን። ቤት-ፍርዲ ብወገኑ፡ እዚ ወላዲ ሓላፍነት ቆልዓ ወይ ቆልዑ ይወሃቦ ዝብል ውሳኔ ቅድሚ ምውሳዱ፡ ንቤ/ጽ መሰል ስድራ-ቤታት ብዛዕባ`ቲ ጉዳይ መጽናዕቲ ክገብር ይሓቶ።  

 

​< ናብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ