ድሕነት

ውሑስ ህይወት ክትነብር ምስ እትደሊ፡ ኣብ ሽወደን ነዚ ዘካይድ ትካል ኣሎ። ንድሕነትካ ዚምልከትውን ካልእ ንስኻ እትገብሮ ነገራት ኣሎ።

ኣገልግሎት ድሕነት (Räddningstjänsten)

ኣገልግሎት ድሕነት፡ ባርዕ ሓዊ የጥፍእ: ኣብ ትራፊክ ወይከኣ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥሙ ሓደጋታት ይረድእ። ኣገልግሎት ድሕነት ባርዕ ሓዊ ኣብ ምክልኻል‘ውን ይነጥፍ‘ዩ። ንኣብነት መጠንቀቒ ባርዕ ሓውን መጥፍኢ ሓውን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ይሕብር። ኣገልግሎት ድሕነት መጥፋእቲ ሓዊ ተባሂሉ‘ውን ይፍለጥ‘ዩ፡ ናይቲ ኮምዩን ከኣ እዩ።

ባርዕ ሓዊ ምስ ዘጋጥም ነዚ ዚስዕብ ግበር

ኣድሕን – ኣብ ሓደጋ ዘሎ ህይወት ኣድሕን፡ ኣብ ንህይወትካ ዘስግእ ኵነታት ግን ኣይትእቶ። ትኪ መርዛም ምዃኑ ኣይትረስዕ። ኣብ ምድርቤት ፍሑዅ እናበልካ ውጻእ። መዓጹን መሳዅትን ዕጾ።

ኣጠንቅቕ – ነቶም ኣብ ሓደጋ ሓዊ ዘለዉ ኣጠንቅቕ

ኣስምዕ (ኣጠንቅቕ) – መጠንቀቒ ባርዕ ሓዊ እንተሎ ወልዕ ወይ ኣብ ዘተኣማምን ቦታ ኾይንካ 112 ደውል። ኣገልግሎት ድሕነት ምስ መጹ ርኸቦም።

ሓዊ ኣጥፍእ – መጥፍኢ ሓዊ እንተለካ ሓዊ ምጥፋእ ጀምር። መጥፍኢ ናብ ሃልሃልታ ሓዊ ገጹ ዘይኮነስ - ናብ ጓህሪ ኣቕኒዕካ ንጸግ።

ሓዊ ምስ ዘጋጥም እቲ ክትገብሮ ዘለካ ኣገዳሲ ነገር 112 ምድዋል‘ዩ! እንታይ ከም ዘጋጠመን እንታይ ዓይነት ዚረአ ጕድኣት ከም ዝወረደን ረድኤት ዘድሊ እንተ ኽይኑ ንገር። እቲ ረዲኤት ኣበይ ከም ዘድልን መን ምዃንካ‘ውን ሓብር።

 

ምንጪ ሓበሬታ SOSalarm.se

ፖሊስ

ንፖሊስ ዚሕተት ሕቶ እንተለካ ወይ ብዛዕባ ሓደ ገበን ሓበሬታ ክትህብ እንተ ደሊኻ 114 14 ደውል። ኣብ መላእ ሽወደን ሓደ ቍጽሪ’ዩ ዚድወል። ህጹጽ ኵነታት ወይ ሓደ ዘየላቡ ነገር ምስ ዘጋጥም ናብ 112 ደዊልካ ሓብር። ገበን ኪግበር እንተርኢኻ፡ ዝተጐድአ ወይ ረዲኤት ዘድልዮ ሰብ እንተሎ፡ ወይ ባርዕ ሓዊ እንተ ተኸሲቱ 112 ኢኻ እትድውል።

ማኪና ፖሊስ

ስእሊ: Klas Eriksson

ድሕነት ትራፊክ

ክፍሊ ትራፊክ ንድሕነት ትራፊክ ዚቆጻጸር በዓልመዚ እዩ። ዕላማኡ ኸኣ ኣብ ሃገር ሽወደን ማንም ሰብ ብናይ ተሽከርከርቲ ሳዕቤን ከይመውት ወይ ከቢድ መጕዳእቲ ንኸይወርዶ እዩ። እቲ ቀንዲ ኪግበር ዘለዎ ቀስ ምባልን ዘይምስታይን መከላኸሊ ምግባርን እዩ። ኵሉ ብማኪና ዚጐዓዝ ሰብ ማዕጥቖ ማኪና (bilbälte) ኪገብር ብሕጊ ትሑዝ’ዩ። ቈልዑ ብሕልፊ ፍሉይ ውሕስነት የድልዮም። ንኣብነት ኮፍ መበሊ መተርኣስ ወይከኣ ኣብ ማኪና ዚገጥም ኮፍ መበሊ ቈልዑ። ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ ሽግለታ ኪዝውሩ ከለዉ ቆብዕ (ሀልመት) ኪወድዩ ብሕጊ ግዱዳት እዮም።

ኣብ ሽወደን ብየማናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ኢኹም ሽግለታ ትዝውሩ። ንሽግለታ ዝተሓዝአ ፍሉይ መንገዲ እንተሎ ተጠቐሙሉ። ብእግሪ: መንገዲ ኣጋር ወይ ማርሻቤዲ (ምስ ዚህሉ) ንዕኡ ክትጥቀሙ ኣለኩም። ብጸጋማይ ወገን ናይ ጎደና ወይ መንገዲ’ውን ክትጐዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። መገዲ ክትሰግሩ እንተ ደሊኹም: መሳገሪ ኣጋር ተጠቐሙ። ሽዑ መካይንን ሽግለታታትን ንኽትሰግሩ ደው ይብላልኩም።

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ምዕራፍ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ