ኮምዩንካ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ይሰርሕ

ኵሉ ኣብ ሽወደን ዘሎ ሰብ ኣብ ኮሙን ይቕመጥ። ኣብዚ ሃገር 290 ኮሙናት ኣለዋኣብ ሽወደን ዘለዋ ኮናት ዜጋታት ክንደይ ዚኣክል ግብሪ ከም ዚኸፍሉን እቲ ገንዘብ ኣበየናይ መዓላ ከም ዚውዕልን ባዕላተን ይውስና።

ርእሰ-ምምሕዳር ከተማ፡ ንገለ ውሱን ነገር ኣመልኪቶም ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎም እኩብ ናይ ፖለቲከኛታት እዮም። ንኣብነት ብጉዳይ ትምህርቲ፡ ክንክን-ህጻናት፡ ክንክን-ዓበይቲ፡ ማህበራዊ ጉዳያት፡ ትራፊክ፡ ከባቢ፡ ንጥፈታት ዕረፍቲን ባህልን ክኽውን ይኽእል።

ኣባላት ርእሰ-ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ ነጻ ግዚኦም ዝነጥፉ ፖለቲከኛታት እዮም። እዚ መላት ከኣ፡ ጎድኒ ጎድኒ ናይ ካልእ ስርሆም ወይ ትምህርቶም እዮም ኣባላት ርእሰ-ምምሕዳር ኮይኖም ዝዋስኡ። ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ርእሰ-ምምሕዳር ካብቲ ካልእ ዝተፈልየ መጠን ገንዘብ ይወሃቦ። ክንደይ ይወሃቦም ኣብ ባጄት ናይ ምምሕዳር ከተማ እዩ ዝውሰን። ነፍሲ-ወከፍ ካብኣቶም ከኣ ምምሕዳራዊ ጨንፈር ኣለዎ። ኣብዚ ጨንፈር`ዚ፡ ኣባል ርእሰ-ምምሕዳር ዝወሰዶም ውሳኔታት ኣብ ምውጣንን ምትግባርን ተጸሚዶም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣለዉ።

ዝበዝሕ ግዜ ነቲ መዓልታዊ ህይወትካ ዝምልከት እቲ ኮምዩን እዩ ሓላፍነት ዚወስድ። ኣብዚ ታሕቲ ብዛዕባ እተን ኮምዩናት ሓላፍነት ዝወስዳሎም ከባቢታት ከተንብብ ትኽእል።

ክንክን ቈልዓ

ክፍሊ ክንክን ቆልዑ ነቲ ናብ ቆልዑ ዝዓለመ ትምህርታዊ ንጥፈታት ዝሽፍን ስም እዩ። ክፍሊ ክንክን ቈልዓ ቈልዑ ዚእለዩሉ ንኣብነት ከም ቤት ትምህርቲህጻናት፡ ማእከል ትርፊ ጊዜ (fritidshem) ዝኣመሰለ ቦታዩ።

ትመሃር፡ ትሰርሕ ወይ ስራሕ ተናዲ እንተ ኾይንካ: ንውላድካ ኣብ ከባቢኻ ዚርከብ ቤትትምህርቲ ህጻናት ክትገድፍ መሰል ኣለካ። ቤት ትምህርቲ ህጻናት ዕድመኦም ካብ ሓደ ክሳብ ሓሙሽተ ዓመት ዘለዉ ዚመሃሩሉ ቤት ትምህርቲዩ።

6 ዓመት ምስ መልኡ ኩሎም ህጻናት ሽወደን ናብ መውእለ ህጻናት ኪኸዱ መሰሎም እ
ስእሊ: Colourbox

መባእታዊ ቤት ትምህርቲ

ኣብ ኩላተን ኮምዩናት ዕድመኦም ካብ ሽዱሽተ ክሳብ 16 ዓመትዝኾኑ ቈልዑ ዚመሃሩለን መባእታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ።ናጻን ብሕታውያንን ኣብያተ ትምህርቲ’ውንኪህልዋ ይኽእላ’ያን። ኣብ ብሕታዊ ቤት ትምህርቲ ትመሃር እንተ ኾይንካ ክፍሊት ትኸፍል። ወጻኢታት ናይ’ተን መባእታውያን ኣብያተትምህርቲ ኮሙንን ናይ’ተን ናጻ ኣብያተ ትምህርትን ግን ብገንዘብ ግብሪ እዩ ዚሽፈን። ኣብ‘ታ ሓደ ቈልዓ ሽዱሽተ ዚመልኣላ ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናት ቦታ ኪረክብ ይኽእል። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናት ኪመሃር እንተ ደሊኻ ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ። ዚበዝሑ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ቈልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህጻናት ይመሃሩ። ቈልዑ ሸውዓተ ዚመልኡሉ ዓመት ግድን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኪመሃሩ ኣለዎም። ግዴታ ትምህርቲ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ። መባእታዊ ቤትትምህርቲ: ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ኮሙናውያን ኣብያተ ትምህርትን ናጻ ኣብያተ ትምህትን ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ። ኣብቲ እትቕመጦ ኮምዩን ኣየኖት ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ንምፍላጥ ኣብ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ሓበሬታ ምርኣይ ይከኣል።

ክንክን ኣረጋውያን

ዕድመ ምስ ደፋእካን መዓልታዊ ሓገዝ የድልየካ እዩ። ብመሰረት ሕጊ ሽወደን ምስ ኣረግካ እቲ ማሕበረሰብ ሓገዝን ደገፍን ኪገብረሎም መሰል ኣለዎም።

መብዛሕትኦም ኣረጋውያን ኣብ ገዝኦም ኪቕመጡ እዮም ዚደልዩ። ኣብ ገዝኦም መእንቲ ምቕማጥ ክቕጽልዎ ከኣ፡ ምምሕዳር ከተማ ክንክንናዊ ድጋፋት ይገብረሎም። እዚ ኸኣ ኣገልግሎት-ገዛ ወይ (Hemtjänst) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ክንክን-ገዛ ክግበረሉ ዝደለየ ሰብ ኣብ ምምሕዳር ናይቲ ዝነብረሉ ከተማ ብምኻድ የመልክት። ነዚ ኣገልግሎት ንኽወሃቦ ዝሓተተ ዝኸፍሎ ክፍሊት ኣሎ። እዚ ኸኣ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ክፈላለ ይኽእል። ኣብ ገዛ ምንባር ንምትብባዕ ውን ካልእ ዝግበር ንዋታዊ ድጋፋት ኣሎ። ንኣብነት ዊልቼር፡ ሰፊሕ መሕጸቢ ጋብላ ወይ ውን ኣትሕት ኣቢልካ ዝመቻቻእ መሳለጥያታት። 

ንውልቅኻ ክትቅመጥ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ መንበሪ ገዛ ኣረጋውያን (äldreboenden) ኣሎ። እዚ መንበሪ ገዛ ኣረጋውያን ክንክንን ኣገልግሎትን ዚረኽቡሉ ገዛ‘ዩ። ኣብተን ኮምዩናት እተፈላለየ ናይ ኣረጋውያን መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብኡ ናይ ክንክንን መግብን ጽርየትን ኣገልግሎት ዚህቡ ሰራሕተኛታት ኣለዉ።


ክንክን ኣረጋውያን
ስእሊ: Colourbox

ማሕበራዊ ኣገልግሎት/ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት

ልክዕ ከም ኣብ ካልኦት ቦታታት ዓለም፡ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ወለዲ ደቆምን መንእሰያቶምን ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ይስከሙ። ናይ ኣተሓሕዛን ክንክንን ሕጽረታት ምስ ዝርአ ግን፡ ኣካል ምምሕዳር ከተማ ዝኾነ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝለዓለ ሓላፍነት ይወስድ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ብዝተፈላልየ መልክዓት ኣብ ጸገም ንዚርከቡ ቈልዑን መንእሰያትን ደገፉ ይህብ። ንኣብነት ዚኣክል ገንዘብ ንዘይብሎም ስድራታት ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። ዚቕመጡሉ ገዛ ንዘይብሎም ሰባት፡ ናይ ወልፊ ጸገም ዘለዎም ወይ ውን ንሓደጋ ወይ ዓመጽ ዝተቓልዑ ዝምልከት ውን ኪኸውን ይኽእል። እቲ ካብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዚወሃብ ድጋፍ፡ ንኣብነት ምኽሪ፡ ንወለዲ፡ ተወካሲ መንእሰያት ወይ ውን ንምሉእ ስድራ-ቤት ዘጠቓልል ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል። ተወካሲ-ሰብ ክበሃል እንከሎ፡ ተወሳኺ መሓዛ ወይ ዘመድ ኮይኑ ከም መማኽርቲ ወይ ውን ናይ ሓባር መጻውቲ ኮይኑ የገልግል። ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ህጻን ኣብ ገዛ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ይግበረሉ ምህላዉ ሓበሬታ ምስ ዚመጾ ብመሰረት ሕጊ ዝብሎ፡ ቀልጢፉ ንኩነታት ናይቲ ህጻን ኣብቲ ገዛ ብደቂቕ ክፈልጦ ገምጋማዊ ስርሓት ክጅምር ኣለዎ።

ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዝተፈላልየ መገዲ ኣብ ጸገም ዚርከቡ ቈልዑን መንእሰያትን ደገፉ ይህብ። ንኣብነት ዚኣክል ገንዘብ ንዘይብሎም ስድራታት ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። ዚቕመጡሉ ገዛ ንዘይረኸቡ ስድራታት ዝከት‘ውን ኪኸውን ይኽእል። ወይከኣ ናይ ናርኮቲክን ኣልኮልን ጸገም ንዘለዎም ሰባት ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። ወይከኣ ዓመጽ ንዚወረደን ወይ ሰብ ንዘፈራረሐን ደቀንስትዮ ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል። እቲ ካብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዚወሃብ ደገፍ፡ ዝርርብ፡ ንወለዲ ዚርኢ ትምህርቲ (ኮርስ): ንመንእሰያት ወይ ንወለዲ ዚምዘዝ መራኸቢ-ሰብ (kontaktperson) ኪኸውን ይኽእል። መራኸቢ-ሰብ

ዚበሃል ከም ተወሳኺ ብጻይ ወይ ዓርኪ ወይ ዘመድ ኮይኑ ዘዛርብን ዘዘናግዕ ነገር ኣብ ምፍጣር ዚተሓጋገዝን ሰብ‘ዩ። ሓደ ቈልዓ ብሕማቕ ተታሒዙ ዚብል ስምዕታ እንተ መጺኡ፡ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ግድን መርመራ ኬካይድ ኣለዎ።

ኣብ ከባቢ‘ቲ ቈልዓ ዓበይቲ ጸገማት እንተ ተኸሲቶም፡ እቲ ቈልዓ ካብ ወለዱ ናብ ካልእ ኪግዕዝ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኪውስን ይኽእል‘ዩ።

ኣብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክትረኽቦም ትኽእል ኣገልግሎታት፣

  • ምኽርን ሓገዝን ንመንእሰያትን ወለድን።
  • ምኽርን ሓገዝን ድሮጋን ካልእ ተጓዳኢ ነገራት ምስ እትጥቀም።
  • ንስራሕን ትምህርትን ዚርኢ ምኽርን ሓገዝን
  • ቑጠባዊ ድጋፍ

ቑጠባዊ ድጋፍ

ቁጠባዊ ድጋፍ ኣብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ እትንብሩሉ ከተማ ኬድኩም እትሓትዎ ሓገዝ እዩ። ነዚ ድጋፍ`ዚ እትሓቱ፡ ነብስኹም ናይ ምኽኣል ጸገማት ምስ ዝህልወኩም እዩ። መናበሪ ዝኸውን ድጋፍ ይግበረልኩም እዚ ኸኣ መናበሪ ሓገዝ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንኻልእ ጎድንኣዊ ወጻኢታት ንምሽፋን ዘኽእለኩም ገንዘባዊ ድጋፍ ውን ክወሃበኩም ይኽእል እዩ። ገለ ካብዚ ወጻኢታት፡ ንኣብነት፡ ወጻኢታት መውዓሊ-ህጻናት፡ ሕክምና፡ መድሃኒታትን ክንክን-ስኒን ክጥቀስ ይከኣል። 

መጠን መናበሪ-ሓገዝ፡ ሃገራዊ ቅጥዒ ይኽተል። እዚ ማለት ከኣ ኣበየናይ ከተማ ትነብሩ ብዘየገድስ እቲ ንንኣብነት ወጻኢታት ገዛ፡ ወጻኢታት ኤለትሪክን ውሕስነት-ገዛን ተባሂሉ ዝወሃብ መጠን-ገንዘብ  ሓደ እዩ። መናበሪ-ሓገዝ ብኣታዊታት ዝጽሎ ኮይኑ፡ ኣታዊታት ተራእዩ ክጎድል ይኽእል።

ቑጠባዊ ድጋፍ ናይ መወዳእታ ናይ ድጋፍ መንገዲ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ እቲ ሰብ ኩሉ ነብሱ ዝኽእለሉ መንገዲታት ዕጹው ምስ ዝኸውን ጥራይ ዝወሃብ ድጋፍ እዩ። እቲ መናበሪ-ድጋፍ ዝሓትት ዘሎ ሰብ ክሰርሕ ዝኽእል ምስ ዝኸውን ክሰርሕ ወይ ከኣ ስራሕ ክደሊ ኣለዎ። ኣብቲ ብቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝዳሎ፡ ሰባት ብቐሊሉ ስራሕ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ንጥፈታት ምስታፍ ውን ከም ቅድመ-ኩነት ይስራዕ እዩ። ኣብ ንጥፈታት ዘይሳተፍ ሰብ ሓገዝ ክንፈጎ ይኽእል እዩ። ኣብ ባንኪ ገንዘብ ዘለዎ ወይ ውን ንብረት ከም ንኣብነት መኪና ዝውንን ሰብ ውን መብዛሕታኡ ግዜ ሓገዝ ኣይወሃቦን እዩ።

ነዚ ብዝምልከት፡ ኣብቲ ኣብ 3ይ ምዕራፍ ዝርከብ ንማሕበራዊ ውሕስነታት ዝምልከት ክፋል፡ ብዝርዝር ከተንብቡ ትኽእሉ።

ትርፊ-ግዜን ባህልን

ምምሕዳር-ከተማታት ሽወደን ኣብ መዳያት ትርፊ-ግዜን ባህልን ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ኣዋዲደን ይርከባ። እዘን ከተማታት፡ መጻሕፍቲ ብናጻ እትልቅሁለን ቤት-ንባብ ኣለወን። ቈልዑን መንእሰያትን ዝተፈለለዩ መሳርሕታት ሙዚቃ: ቅብኣን ትያትር ንኪመሃሩለን ዚኽእሉ ኣብያተ ትምህርቲ ባህሊ‘ውን ኪህልወን ይኽእል‘ዩ። እዘን ከተማታት ከም ኩነታቱ ንማሕበራት‘ውን ሓገዝ ከበርክታ ይኽእላ‘የን።

ስእሊ: Colourbox

ቤተመጻሕፍቲ

ኩላተን ኮሙናት ሽወደን ንተቐማጦአን ቤተመጻሕፍቲ ኣለወን። ዚበዝሕ እዋን እተን ዕብይ ዝበላ ኣብያተ መጽሓፍ ’ስታድስቢብሊዮተክ’ ዚብል ስም ይወሃበን፣ ኣብ ማእከል ከተማ ድማ ይርከባ።

ኣብ ዓበይቲ ከተማታት በቢከባቢኡ ንእስ ዝበላ ፋሕ ዝበላ ኣብያተ-ንባብ ውን ክህልዋ ይኽእላ እየን። ኣብ’ዘን ኣብያተ-ንባብ፡ መጻሕፍቲ ክትልቃሑ፡ ጋዜጣታት ክትነብቡ፡ ሙዚቃ ክትሰምዑን ኮምፕዩተር ክትጥቀሙን ትኽእሉ። ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተደርሱ መጻሕፍትን ዝተጻሕፋ ጋዜጣታትን’ውን ይርከበን እዩ። ገለ-ገለ ኣብያተ-ንባብ ውሱን መዓልታት ኣብ ሰሙን ው ልምምድ ቋንቋን ድጋፍ ምስራሕ ዕዮ-ገዛን ዝኣመሰለ ንጥፈታት የወሃህዳ እየን።

መጻሕፍቲ: ጋዜጣታትን ሲዲን ብናጻ ትልቃሕ። ክትልቃሕ ክትክእል ካርድ ቤተመጻሕፍቲ (መለቅሒ ካርድ) የድልየካ። ናብ ዝኾነት ቤተመጻሕፍቲ ኬድካ መለቅሒ ካርድ ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ።

ኮሚቴ ሃለኽቲ ኣቕሑ

ኣብ‘ተን ቍሩብ ዕብይ ዝበላ ከተማታት ኮሚቴ ዓደግቲ ኣቕሑ ኣሎ። ሓደ ብልሽት ዘለዎ ኣቕሓ ድሕሪ ምዕዳግኩም ዕጉባይ ምስ ዘይትኾኑ፡ ናብ‘ዚ ኮሚቴ ብምኻድ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዓደግቲ እንታይ መሰልን ግዴታን ከም ዘለኩም፡ ዝዓደኩሞ ብልሹው ንብረት ንምምላስ እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩምን ካብ ኮሚቴ ዓደግቲ ኣቊሑ ጽጹይ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ  www.hallakonsument.se ኣቲኹም ከተንብቡ ወይ ውን ናብዚ ዝስዕብ ቁጽሪ-ስልኪ 0771-525 525 ደዊልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ።

ርክብ ምስ ትካላት መንግስቲ

ምስ መንግስታዊ ትካላት ሽወደን ብብዙሕ መንገዲታት ክትራኸቡ ትኽእሉ። ቅልል ዝበለ ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም: ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይዘን ትካላት ኣቲኹም ምንባብ ጠቓሚ እዩ። እዞም መንግስታዊ ትካላት፡ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ኣዳልዮም ይርከቡ እዮም። ማዕከን ማሕበራዊ ውሕስነት ወይ ፎርሸክሪንግስ-ካሳን ንኣብነት: ሓበሬታ ብ 22 ቋንቋታት ኣዳልዩ ይርከብ። ገለ ካብዘን ቋንቋታት ዓረበኛ፡ ሶምለኛ፡ ፋርሰኛ ሱራኒን ክጥቀስ ይከኣል። ናብ ት-ጽሕፈታት ናይዘን ትካላት ኬድኩምም ውን ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

መሰል ንኣስተርጓሚ

ቋንቋ ሽወደንኛ ዘይርድኣካ እንተ ኾይኑ ኣስተርጓሚ ኪምደበልካ መሰል ኣለካ። ኣብ ቤ/ጽ መራኸብቲ-ስራሕ: ኣብ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ: ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣብያተ ሕክምናን ኣስተርጓሚ ኪምደበልካ መሰል ኣለካ። ቈጸራ ክትገብር ከለኻ ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ግድን ከተፍልጥ ኣለካ።


ተርጓማይ ኪግበረልካ መሰል ኣሎካ
ስእሊ: Colourbox

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ