ቤት ትምህርትን ደሞክራስን

ኣብ ቤትትምህርቲ ሽወደን ብዛዕባ ደሞክራሲ ብዙሕ ይዝረብ። ሓደ ካብቲ ዕላማታቱ ድማ እቶም ተምሃሮ ምስ ዓብዩ ተሳተፍትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ድማ ሓላፍነት ዘለዎምን ንኺኾኑ እዩ።

ተመሃሮ፡ ኣብ ደሞክራስያዊ ሃገር ንኽነብሩ ዘኽእሎም ፍልጠት ክዓጥቁን መሰላቶምን ግቡኣቶምን ክፈልጡ ኣለዎም። ከም ኣካል ናይቲ ዝወሃቦም ትምህርቲ ከኣ፡ ደሞክራሲ እንታይ ማለት'ዩ ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሎም ምይይጣትን ክትዕን ከካይዱ ዕድል ይወሃቦም።

ቀደም ዝነበረ ኵነታት ትምህርቲ

ቤት ትምህርቲ ሽወደን ካብ መፋርቕ መበል 19 ዘመን ኣትሒዙ ኣዝዩ ብዙሕ ለውጢ ኣርእዩ’ዩ። ቀደም ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽኑዓት መምርሕታት ኔሮም። መምህር ንተመሃሮ ኪሃርም መሰል ኔርዎ። እዚ ኸኣ ምቕጻዕ ይበሃል፣ ክሳብ 1958 ዓ.ም. ገና ይስርሓሉ ኔሩ።

ተመሃሮ ንመምህሮም ብስሙ ኣይጽውዕዎን ወይ ”ኣታ” ኣይብልዎን ኔሮም። ኣብ ክንድኡ ግን መምህር (fröken, magistern) ይብሉ ኔሮም። ተመሃሮ ድሮ ካብ ቀዳመይቲ ዓመት ትምህርቲ ኣትሒዞም ከመይ ከም ዚሰርሑ ዚገልጽ ነጥቢ ይወሃቡ ኔሮም። ብኽልተ ወይ ሰለስተ ዓይነት ትምህርቲ ዘይሓለፉ ተመሃሮ ትምህርቲ ኪደግሙ ይግደዱ ኔሮም።

ናይ ሎሚ ቤት ትምህርቲ

ሎሚ ተመሃሮ ናጻ ኪሓስቡ ኪመሃሩን ኣብ ትምህርቶም ባዕሎም ኪውስኑን ዘኽእላ ደሞክራሲያውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና። መምህር መራሒ ናይ ጕጅለ ተመሃሮ’ዩ ግን እቲ ኣብ መምህርን ተመሃሮን ዘሎ ርክብ ምዕሩይ እዩ።

ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን: ካብ ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣውያን መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዚብገሱ ክብርታት ኣለወን። ክብሪ ኪበሃል ከሎ: ከም መጠን ቈልዑ: መንእሰያትን ኣባጽሕን ኣብ ሕድሕድና ዘሎ ኣተሓሕዛ ይምልከት። እዚ ኪበሃል ከሎ: ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሽወደን ዝኾነ ሰብ ብሕማቕ ኪተሓዝ የብሉን ማለት‘ዩ። ኣዋልድን ኣወዳትን ሓደ ዓይነት ናይ ምምራጽን ምምዕባልን ዕድል ኪህልዎም ይግባእ። ተመሃሮ ኣብ ኣኼባታትን ቤት ምኽርን ተመሃሮ (klassmöten, klassråd) ብምስታፍ ነቲ ዚወሃብ ትምህርቲ ኪጸልዉ ይኽእሉ።

ቤት ትምህርትን ስድራን

ኣብ ሽወደን: ወለዲ ኣብቲ ናይ ውላዶም ናይ ትምህርቲ ስራሕ ኪሳተፉ ትጽቢት ይግበረሎም። ወለዲ: መማህራንን ተመሃሮን እቶም ቆልዑ ብዝተኻእለ መገዲ ደስ ኢሉዎም ንኺምህሩ ብማለት ብሓደ ሓቢሮም ይሰርሑ። እቲ ቤትትምህርቲ ነቶም ወለዲ ኣብቲ ናይ ውላዶም ህይወት ንጡፋት ኪኾኑ፡ ውላዶም ኣብቲ ቤትትምህርቲ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ኪፈልጡን ይደልዩ።

ኣብ ነፍሲ-ወከፍ መንፈቕ ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ወለድን ተመሃሮን ብሓደ ኮይኖም ዘተ ምዕባለ (utvecklingssamtal) የካይዱ። ኣብ’ቲ ዚግበር ዘተ: ወለዲ ብህድኣት ምስ መማህራን ይራኸቡ። ሽዑ ቈልዑ እንታይ ሓገዝ ከም ዚደልዩ: ብኸመይ ከም ዚምዕብሉን ዚመሃሩን ናይ ምዝራብ ዕድል ኣሎ። ኣብ’ቲ ዚግበር ዘተ ምዕባለ: እቲ መምህር ውልቃዊ መደብ ምዕባለ (utvecklingsplan, IUP) የውጽእ። ሽወደንኛ ዘይኮነ ካልእ ቋንቋ’ደ እንተለካ: ኣብ’ቲ ዚግበር ዘተ ኣስተርጓሚ ኪግበረልካ መሰል ኣለካ።

እቲ ቤትትምህርቲ: ወለዲ ሓበሬታ ንኺረኽቡን ነቲ ዚግበር ስራሕ ንኺጸልዉን ምእንቲ ኣኼባታት ወለዲ (föräldramöten) የካይድ እዩ።

ከም መጠን ወላዲ: ናብ ቤት ትምህርቲ መጺእካ ኵሉ ብኸመይ ከም ዚካየድን: ደቅኻ ከመይ ይኸዱ ከም ዘለዉን ብተወሳኺ ክትዕዘብ ዕዱም ኢኻ። ሕቶታት ከተቕርብ ወይ ብዛዕባ ውላድካ ክትዛረብ’ውን ናብ መምህር ወይ ዳይረክተር ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ