ማሕበራዊ ውሕስነት

ማሕበራዊ-ውሕስነት ኣገዳሲ ኣካል ናይ ሕብረተ-ሰብ ሽወደን እዩ። ማሕበራዊ-ውሕስነት ናይ ስድራ-ቤታት፡ ህጻናት፡ ስንኩላን፡ ኣረጋውያን፡ ሕሙማትን ኣብ ስራሕ እተጎድኡን ቁጠባዊ-ድርዒ እዩ። ንማሕበራዊ ውሕስነት መሰል ዘለካን ዘይብልካን ዚውስን ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ (Försäkringskassan) እዩ። ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ መንግስታዊ ትካል’ዩ። ንሱ እዩ ገንዘብ ዝኸፍል። ናይ ጥሮታ በዓልመዚ ኸኣ ንኣረጋውያን ጥሮታን ቁጠባዊ ሓገዝን ይህብ።

ኣብ ጽላል ማሕበራዊ-ውሕስነት ክትዕቆቡ ይግባእኩም ድዩ ወይስ ኣይፋሉን ንዝብል ዝውስን፡ በዓል-መዚ ማሕበራዊ-ውሕስነት (Försäkringskassan) እዩ። በዓል-መዚ ማሕበራዊ-ውሕስነት መንግስታዊ ትካል እዩ። እዚ ትካል ውን እዩ ነቲ ዝወሃብ ገንዘብ ዝኸፍሎ። በዓል-መዚ ጉዳያት ጡረታ (Pensionsmyndigheten) ክፍሊት-ጡረታን ካልእ ንኣረጋውያን ዝግበር ድጋፋትን ይኸፍል።

ንፈለማ ግዜ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሓትት ከሎኻ እቲ ናይ ውሕስነት ካሳ እዩ መሰል ኣሎካን ዘይብልካን ምዃኑ ዘጽንዕ። እዞም ዚስዕቡ ገለ-ገለ ኣብነታት ካብ’ቶም ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ዚኸፍሎም ኢዮም፣

ገዛ ሓገዝ ክራይ-ገዛ (Bostadsbidrag)

ትሑት ኣታዊ ምስ ዚህልወካ ኣብ ሃገር ሽወደን እተመዝገብካ ድማ ምስ እትኸውን ካብ ውሕስነት ካሳ ንኽራይ ዝኸውን ሓገዝ ትረክብ ኢኻ። እዚ ኸኣ ሓገዝ ክራይ ገዛ ይብሃል። ህጻናት ምስ ዚህልዉኻውን ሓገዝ ክራይ ትረክብ ኢኻ። እቲ እትረኽቦ ሓገዝ እቲ ብዝሒ ኣባላት ስድራቤት እዩ ዚውስኖ። ከምኡውን ዋጋ ክራይ ገዛን ብዝሒ እቶትካን ይውስኖ እዩ። ዕድመኻ ኣብ መንጎ 18ን 29ን እንተ ኾይኑ፡ ሓገዝ ክራይ-ገዛ ክትወስድ መሰል ኣለካ። ንውሕስነት ካሳ ብዛዕባ ኣብ እቶትካ ዚረአ ለውጢ እንተሎ ክትሕብሮም ይግባእ፡ እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ዕዳ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

ስእሊ: Colourbox

ንወለዲ ዚውሃብ ሓገዝ

ንኣኺ ወላዲት ዝኾንክን ወይ ወላዲት እትኾንን ሰብ ዚወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣሎ። ንስኺ ነፍሰጾር እንተ ኾይንኪ እሞ ስራሕኪ ኣዝዩ ጽንኩር ኮይኑ ዕማም ክትቅይሪ ኣኽእሎ እንተ ዘይብልኪ፡ መተካእታ ደሞዝ ጥንሲ (graviditetspenning) ክትወሃቢ መሰል ኣሎኪ።

ቆልዓ ምስ እትወልዱ፡ ድጋፍ መተካእታ ደሞዝ ንወለዲን (Föräldrapenning) ግዝያዊ ድጋፍ ደሞዝ ንወለድን (Föräldrapenning) ክወሃበኩም ይኽእል። ብመሰረት ናይዚ ከኣ፡ 480 መዓልታት ድጋፍ መተካእታ ደሞዝ ወለዲ እንዳወሰድኩም ኣመት ዕሸል ውላድኩም ትገብሩ። ዝሓመመ ውላድኩም ንምእላይ ካብ ስራሕ እትቦኽሩሉ ግዜ ውን እዚ ድጋፍ ይወሃብኩም እዩ። እዚ መሰል`ዚ እቲ ቆልዓ ዓሰርተው-ክልተ ዓመት ምስ መልአ ጠጠው ይብል። 

ኩሉ ወላዲ ናይ ቆልዓ ገንዘባዊ ሓገዝ ኪረክብ መሰል ኣለዎ። እዚ ወርሒ-ወርሒ ዝኽፈል ሓገዝ ቆልዑ፡ ንሓደ ቆልዓ 1050 ክሮነር እዩ። እዚ ሓገዝ`ዚ ነቶም ትሕቲ 16 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ጥራይ እዩ ዝኽፈል። ብዙሓት ቆልዑ ምስ ዚህልዉኩም ተወሳኺ ሓገዝ ቆልዑ (Flerbarnstillägg) ይወሃበኩም። ወለዲ ሓባራዊ ሓላፍነት ናይ ቆልዑ ምስ ዝህልዎም ነቲ ናይ ቆልዑ ሓገዝ ክማቐልዎ ኣለዎም።

ውላድካ ናይ ስንክልና ጸገም ምስ ዚህሉዎ እተፈላለየ ረድኤት ክትረክብ መሰል ኣሎካ። ስንኩል ውላድ ዘለዎም ወለዲ ናይ ክንክን ሓገዝ ይረኽቡ።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ