ሕክምና ስኒ

ኣብ ሽወደን ህዝባውን ብሕታውን ሕክምና ስኒ‘ሎ። እቲ ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ብምምሕዳር ኣውራጃዊ ባይቶ (landsting) ወይ ዞባ ይካየድ። ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ‘ፎልክታንድቮርደን‘ (Folktandvården) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ሽወደን ብዙሓት ብሕታውያን ሓካይም ስኒ ኣለዉ።

ክንደይ ክትከፍል ከም ዘለካ ዚሕብሩ መምርሕታት ይፈላለዩ‘ዮም። ከከም ኣትቕመጦ ቦታን: ከከም ዝመረጽካዮ ሓኪም ስንን ይፈላለ።

ኣብ ሽወደን፡ ሓደ ሰብ 21 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ብነጻ ዝወሃብ ናይ ክንክን-ስኒ ኣገልግሎት ይግበረሉ። እዚ መሰል`ዚ ኣብ ዝኸድኩሞ ክሊኒክ ማለት መንግስታዊ (Folktandvården) ይኹን ናይ ውልቂ ለውጢ የብሉን። ክሳብ ክንደይ ዕድመ ዝበጽሑ እዮም መንእሰያት ብነጻ ኣገልግሎት ሕክምና-ስኒ ዝወሃቦም ዝብል፡ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ክፈላለ ይኽእል እዩ።  

ስእሊ: Colourbox

ኵላቶም ቈልዑን መንእሰያትን ብስርርዕ ምርመራ ኪገብሩ: ኪሕከሙን ናይ ኣቐዲምካ ምክልኻል ክንክን ኪወስዱን ናብ ሓኪም ስኒ ይጽውዑ። ኣባጽሕ ግን ባዕላቶም ምስ ሓኪም ስኒ ርክብ ይገብሩ።

ደገፍ ሕክምና ስኒ (Tandvårdsstöd)

ኵላቶም ኣብ ሽወደን ዚቕመጡ ውልቀሰባት: ካብ’ታ 22 ዓመት ዚመልኡላ ዓመት: ደገፍ ሕክምና ስኒ ኪወስዱ መሰል ኣለዎም። ደገፍ ሕክምና ስኒ ፍርቁ ንሓኪም ስኒ ዚኽፈል ሓገዝ (ገንዘብ): ፍርቁ ኸኣ ውሕስነት ልዑል ዋጋ’ዩ።

ነቶም ካብ 22 ክሳብ 29 ዓመት ዝዕድመኦምን: ነቶም ልዕሊ 75 ዓመት ዝዕድመኦምን ዚወሃብ ሓገዝ 300 ክሮኖር ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት’ዩ። ነቶም ካብ 30 ክሳብ 74 ዓመት ዝዕድመኦም: እቲ ዚወሃብ ሓገዝ 150 ክሮኖር ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓመት’ዩ። እቲ ዚግብኣካ ደገፍ ሕክምና ስኒ ንሓደ ዓመት ዓቝርካ ኣብ’ቲ ዚቕጽል ዓመት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ውሕስነት ልዑል ዋጋ ማለት: ገለ ክፋል ናይ’ቲ ዚኽፈል ወጻኢ ምኽፋልጥራይ’ዩ ዘድልየካ ማለት’ዩ። ዝተረፈ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ይኸፍሎ።

ውሕስነት ልዑል ዋጋ ማለት: ገለ ክፋል ናይ’ቲ ዚኽፈል ወጻኢ ምኽፋልጥራይ’ዩ ዘድልየካ ማለት’ዩ። ዝተረፈ ቤ/ጽ ውሕስነት ካሳ ይኸፍሎ።

ውሕስነት ካብ ልዑል ወጻኢታት ሕክምና ምግባር (Högkostnadsskyddet) ንዓሰርተው-ክልተ ኣዋርሕ የገልግል። ንእዚ ውሕስነት እዚ ኸኣ`ዩ፡ ካብ 3000 ንላዕሊ ንህክምና-ስኒ ምስ እትኸፍሉ ድጋፍ ክግበረልኩም ዝገብር። በዚ መስረት ከኣ፡ ፍርቂ ናይቲ ካብ 3000 ንላዕሊ ዘሎ ወጻኢታት ትኸፍሉ። ንስኹም ንኽትሕከሙ ልዕሊ 15 ሽሕ ክትከፍሉ ምስ እትሕተቱ 15% ናይቲ ዋጋ ጥራይ ኢኹም ትኸፍሉ። 

ኣገልግሎት ፍሪስክታንድቮርድ (Frisktandvård)

ኣብ ህዝባዊ ሕክምና ስኒ (Folktandvården) ብቐዋሚ ዋጋ ሕክምና ስኒ ኪግበረልካ ይኽእል’ዩ ’ፍሪስክታንድቮርድ’ (Frisktandvård) ከኣ ይበሃል። ወርሒ-ወርሒ ቀዋሚ ዋጋ ትኸፍል። ብድሕሪኡ ብናጻ ናብ ሓኪም ስኒ ክትረአ ትኸይድ። ኣገልግሎት ፍሪስክታንድቮርድ ክትረክብ ግድን ውዕል ክትፍርም ኣለካ። ነቲ ዝግበረልካ ኣገልግሎት ፍሪስክታንድቮርድ ሓኪም ስኒ ዋግኡ ምእንቲ ኪውስን ምርመራ ትገብር።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ