ሓሺሽ: ኣልኮላዊ መስተን ትንባኾን

ኣብ ሽወደን ኣልኮላዊ መስተ ኪገዝእ ዚደሊ ውልቀሰብ 20 ዓመት ዚመልአ ኪኸውን ኣለዎ። ኣልኮላዊ መስተ ኣብቲ ብመንግስቲ ዚውነን ኩባንያ ሲስተምቦላገት‘ዩ ዚሽየጥ። ቍሩብ ኣልኮል ጥራይ ዘለዎም መስተታት ንኣብነት ከም ቢራን ሲደርን (cider) ኣብ ዕዳጋታት መግቢ‘ውን ይሽየጡ‘ዮም። ኣብ ከም‘ዚ ዓይነት ዕዳጋ ኣልኮል ክትገዝእ ግድን 18 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣለካ። ልዕሊ 18 ዓመት ምስ እትኸውን ኣብ ቤትመግቢውን ኣልኮል ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ።

ንነዊሕ እዋን መስተ ምስታይ: ቅዛነት: ጭንቀትን ናይ ድቃስ ጸገምን ኬስዕብ ይኽእል። ብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ትሰቲ እንተ ኾይንካ ወልፊ ኪሕዘካ ይኽእል እዩ። ክትሓምምን መጕዳእቲ ኪወርደካን‘ውን ይኽእል እዩ
 

ስእሊ: Systembolaget

ሓሺሽ/ዕጸ-ፋርስ

ኣብ ሽወደን ድሮጋ ክልኩል‘ዩ። ድሮጋ ምሻጥ: ምግዛእ ወይ ከኣ ንብሕታዊ ዝውታረ ካብ ሕጊ ወጻኢ‘ዩ። ገበን ድሮጋ (narkotikabrott) ጽንክር ዝበለ መቕጻዕቲ: ዚበዝሕ እዋን ማእሰርቲ ኣለዎ።

ናይ ሓሺሽ/ዕጸ-ፋርስ ውለፊ ምስ ዝህልወኩም፡ ባዕልኹም ደው ከተብልዎ ከቢድ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኩሎም ወልፈኛታት ሓሺሽ ነቲ ወልፊ ደው ከብልዎ ናይ ሰራሕተኛታት ሕክምና ሓገዝ የድልዮም።

ኣብ ሽወደን እቶም ዝውቱራት ዓይነት ሓሺሽ/ዕጸ-ፋርስ፡ ካናቢስ (ሃሽ/ማሪዋና) ኣንፈታሚን፡ ኮከይንን ሀሮይንን እዩ። ጫት (Kat) ኣብ ሽወደን ከም ሓሺሽ/ዕጸ-ፋርስ እዩ ዝቊጸር። ጫት ምሻጥ ወይ ውን ንብሕታዊ ዝውታረ ምግዛእ፡ ሳዕቤኑ ነዊሕ ማእሰርትን ሰፍ-ዘይብል ገንዘባዊ መቕጻዕትን እዩ።

ትምባኾ

ምትካኽ ብዙሓት ሕማማት ኬኸትል ይኽእል ከምኡ‘ውን ሰባት ካብቲ ንቡር ዕድመ ኣቐዲሞም ከም ዚሞቱ ይገብር። መንሽሮ ሕማማት ሳንቡእ: ሕማማት ልብን ሻንብቆ ደምን ከምኡ‘ውን ነድሪ ከስዐ ገለ-ገለ ካብ ሳዕቤናት ምትካኽ‘ዮም። ምስ ሓደ ዘትክኽ ሰብ ኣብ ሓደ ክፍሊ እንተለኻ: ንስኻ‘ውን ትኪ ተተንፍስ ኣሎኻ ማለት እዩ። እዚ ልኡም ምትካኽ (passiv rökning) ይበሃል ልክዕ ከም‘ቲ ዘትክኽ ሰብ ከኣ ክትሓምም ትኽእል። ምትካኽ ንጥዕና ጐዳኢ ስለ ዝኾነ: ሽጋራን ወይ ትንባኾ ክትገዝእ 18 ዓመት ዝመላእላካ ክትከውን ኣለካ።ስእሊ: Colourbox

ጎራዕራዕ

ጎራዕራዕ ምትካኽ ብዙሕ ጠሊ ኣለዎ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ እቲ ነዚ ዘዘውትር ሰብ ካብቲ ሽጋራ ጥራይ ዘትክኽ ንላዕሊ ትኪ ይስሕብ ኣሎ ማለት እዩ። መጠን ናይቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ብጎራዕራዕ ኣብ ነብስኻ ዚኣቱ ሓደገኛ ነገራት ካብቲ ብሓንቲ ሽጋራ ዚኣቱ ብ 100 ወይ ብ 200 ሳዕ ይልዕል። እቲ ብምትካኽ ዚፍጠር ካርቦን፡ ኣብቲ ኣካል ካርቦን ሞኖክሳይድን መታልን ምንሽሮ ዘስዕቡ ነገራትን ይዝርግሕ።

ስናፍ

ስናፍ ኣብ ትሕቲ ከናፍርካ ዚውተፍ ትምባኾ እዩ። ስናፍ ኣብ ኣፍ ጉድኣትን ሕማምን የስዕብ፡ ምንሽሮውን ይፈጥር እዩ።

ኢ-ሽጋራ

ኢ-ሲጋረት (e-cigarett) ኤለክትሮኒካዊ-ሽጋራ ኾይኑ፡ ካብ ኣብ ኣፍ ዚኣቱ ቀጢን ቱቦ፡ ባተሪ፡ ሃፋ ዝፈጥርን ነገረን ናይ ትኪ ማይን ዝቆመ እዩ። ሽጋራ/ትምባኾ ከየትከኽኻ ንኣካላትካ ኒኮቲን ዘውህብ ሓድስ ኣገባብ እዩ። ኢ-ሲጋሬት ንጥዕና ዝጎድኡ ብዙሕ ባእታታት፡ ከም ኣብነት ኒኮቲን ፕሮፒለንግሊኮልን ግሊሰሪንን ዝሓዘለ እዩ።

ክትረኽብዎ እትኽእሉ ድጋፍ ኣሎ እዩ

ውሉፋት ኣልኮላዊ-መስተ ወይ ሓሺሽ/ዕጸ-ፋርስ ምስ እትኾኑ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ቤተ-ሰብ ናይ ከምዚ ዓይነት ወልፊታት ዘለዎ እንተ ኾይንኩም ውን ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብዜካ'ቲ ንወልፈኛታት ብሕክምና ዝወሃብ ፍወሳታት፡ ድጋፍ ዝህባ ካልኦት ወለንታውያን ማሕበራትን ኣብያተ-ክርስትያናትን ውን ኣለዋ። ናብ ቁጽረ-ስልኪ 1177 ደዊልኩም ውን ሕክምናዊ-ምኽሪ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሽጋራ ምትካኽ ውይ ውን ወልፊ-ትምባኾ ደው ከተብሉ ምስ እትደልዩ ምስ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ሕክምና ተዘራረቡ። ንሳቶም ካብቲ ወልፊ ክትላቐቑሉ ትኽእሉ ሜላታት ክነግሩኹም እዮም።

 

< ናብቲ ዝሓለፈ ገጽ

ናብቲ ዚቕጽል ገጽ >

ናብቲ መውጽእ ኣርእስቲ ተመለስ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ