ስንክልና

ሓደ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ብምኽንያት ሕማም ወይ መጕዳእቲ፡ ደገፍ ዘድልዮ ሰብ እዩ።

እቲ ስንኩል ልክዕ ከም ካልኦት ጥዑያት ሰባት ኣብቲ ሕብረተሰ ኪዋሳእ ዕድል ኣለዎ። ስንክልና ዘለዎም ህጻናት ልክዕ ከም ካልኦት ህጻናት ክንክንን ትምህርትን ይውሃቦም እዩ።

LSS (ንስክንኩላን ዚወሃብ ደገፍን ኣገልግሎትን) ዚብል ሕጊ ኣሎ። ንሱ ስንኩላን ደገፍ ንምርካብ መሰል ይህቦም። እቲ ሓገዝ ንኣብነት ብሰብ መልክዕ ኪኸውን ይኽእል። እቲ ሰብ ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ናብራ ናይቲ ስንኩል ደገፍ ይህብ። ብገንዘብ መልክዕውን ይኸውን እዩ፡ ማለት እቲ ስንክልናኻ ብዙሕ ወጻኢታት ዘስዕብ ምስ ዚኸውን ወይ ድማ ንምስራሕን ንምምሃርን ተወሳኺ ገንዘብ ምስ ዘድልየካ። እቲ ናይ ስንክልና ገንዘባዊ ሓገዝ ካብ ውሕስነት ካሳ ኢኻ እትወስዶ።

ናይ ኣእምሮኣዊ ዕቤት ስንክልና፡ ኦቲስም ወይ ነባሪ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጉድኣት ምስ ዚህልወካ ነቲ ረድኤት ካብ LSS ኢኻ እትረኽቦ። ስንኩላን ህጻናት ምስ ዚህልዉኻ መተካእታ ደሞዝ ክትረክብ ትኽእል። ንስንክልና ዚምልከት ሕቶታት ምስ ዚህልወካ ምስቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይቲ ኮምዩንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ካሳ ውሕስነት ይርከብ።

ኣገልግሎት መጐዓዝያ (Färdtjänst)

ብዘይ ሓገዝ ባዕልኻ ክትጐዓዝ ወይ ንልሙድ ህዝባዊ መጐዓዝያ (ኣውቶቡሳት: ባቡር: ትራም) ክትጥቀም ዚጽግመካ እንተ ኾይኑ ኣገልግሎት መጐዓዝያ (färdtjänst) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ ብታክሲ ወይ ብንእሽቶ ኣውቶቡስ ክትጐዓዝ ይፍቀደካ። ኣገልግሎት መጐዓዝያ ዚግብኣካ ምዃኑ ዚውስን እቲ ኮምዩን እዩ።

ስራሕን - ነብስኻ ምምሕዳርን

ሕዱር ሕማምን ስንክልናን ዘለካ ካብ ካሳ ውሕስነት ገንዘብን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ከም መሳለጥያታት ናውቲ ስራሕ፣ ናይ ሕማም ጥሮታ፣ ሓገዝ መግዝኢ መኪናን ናይ መንበሪ ወጻኢታትን ከተመልክ ትኽእል ኢኻ።

ከም ስራሕ ኣልቦ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ምዝጉብ ዝኾንካ ፍሉይ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ተወሳኺ ኣምብብ:

ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ ዝገብሮ ንጥፈታት ናይ ስራሕ ተኻፋሊ ክትከውን ደገፍ ትደሊዲኻ?

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ