ሓለዋ-ጥዕና

ኣብ ትሕቲ ዚ ኣርእስቲ ዚ፤ ብዛዕባ ቲ ጥዕና ንምሕላው ዚግበር ክንክንን፤ ንጥኑሳትን ሕጻናትን ዚግበር ሓገዝን ሓበሬታ ተጻሒፉ ይርከብ። ብዛዕባ ብኸመይ ጥዕናኻ ከም ትሕሉን፤ ንነብስኻ ካብ ዘየድሊ ሕማም ብኸመይ ከም ትከላኸልን ውን፤ ብመጠኑ ተጻሒፉ ኣሎ። 

ክትባት

ኩሎም ሕጻናት ኣብ ሽወደን፤ ናይ ሸውዓተ ግዜ ክትባታት፤ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዚከላኸል ይወሃቦም እዩ፤ ንኣብነት ፖልዮ፡ ሰዓል-ተኽተኽታ፡ ኣንቅጺ ወዘተ ክጥቀስ ይክኣል።

ሕክምና ተመሃራይ

ሕክምና ተመሃራይ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ይርከብ። እቲ ሕክምና ተመሃራይ ኣብቲ ክንክን ህጻናት ዝድምደመሉ ይጅምር። ሓደ ካብቲ ሃላፍነት ናይ ሕክምና ተመሃራይ ናይ’ቶም ተመሃራይ መደብ ክታበት እዩ። ሕክምና ተመሃራይ ናይቲ ህጻን ዕብየትን ምዕባለን ይከታተል። ከምኡ’ውን ሕክምና ተመሃራይ፣ ንኣብነት ናይ’ቶም ተመሃሮ ሕቶታት ናይ ቅዲ ናብራን ስንኣእምሮኣዊ ዘይጥዕናን ምክልኻል ይሰርሕ።

ተወሳኺ ብዛዕባ ሕክምና ተመሃራይ ኣብ ትሕቲ ኣርእስቲ ቆልዑን መንእሰያትን፣ ማእከል ጥዕናን ሆስፒታልን ከምኡ’ውን ናይ’ቲ ቆልዓ ጥዕና ኣንብብ።

ክንክን-ስኒ

ኣብ ሃገር ሽወደን ህዝባዊን ግላውያንን ሓኻይም-ስኒ ኣሎዉ። እቲ ህዛባዊ ክንክን-ስኒ፤ ብወረዳዊ-ባይቶ ወይ ብዞባዊ ምምሕዳር ይካየድ። ሕዝባዊ ክንክን-ስኒ Folktandvården ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ።

ኣብ ሃገር ሽወደን ብዙሓት ውልቃውያን ሓኻይም-ስኒ ኣለዉ። ክንደይ ከም ትኸፍል ዚውስን ሕጊ ነንበይኑ እዩ። እቲ እትቕመጠሉ ቦታን፤ እቲ እትመርጾ ሓኪም-ስኒን ወሳንነት ኣሎዎ።

ክንክን-ስኒ ኣብ ሃገር ሽወደን፤ ናብ ምክላኻል ሕማም ዘድሃበ ክንክን-ስኒ እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ ኣብ ዘዝተወሰን ግዜ ናብ ሓኪም-ስኒ እናተመላለስካ፤ ኣስናንካ ብጥዕና ንምሕላው እዩ።

ኣብ ሃገር ሽወደን ኩሎም ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም፤ ኣብቲ ሕዝባዊ ይኹን ግላዊ ክንክን-ስኒ ብነጻ እዮም ዚሕከሙ። ኩሎም ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ውሱን ግዜ ናብ ሓኪም-ስኒ ንሕክምናን ምርመራን ምክልኻልን፤ ጻውዒት ይልኣኸሎም። ዓበይቲ ባዕላቶም ምስ ሓኪም ርክብ ይገብሩ።

ባዕልኻ ነብስኻ ምእላይ

ጽቡቕ ናይ ኣመጋግባ ልምዲ

እቲ እትበልዖን እትሰትዮን ንጥዕናኻን ሃለዋትካን ዓቢ ትርጉም ኣለዎ። ጽቡቕ ምምጋብን ምንቅስቓስን ካብ ሓደጋ ናይ ብዙሕ ሕማማት ከም፤ ሕማም-ልቢን መገዲ-ደምን፤ ሕማም-ሽኮርን ገለ ዓይነታት ካንሰርን፤ ስነ-ኣእምሮእዊን ጸገማት ናይ ምንካይ ተራ ኣሎዎ እዩ።

ምንቅስቓስን ልምምድ-ኣካላትን

ደቂ-ሰባት ጥዕና መታን ክስምዖም ምንቅስቓስ የድልዮም እዩ። ምንቅስቓስን ካብ ሓደጋ ናይ ብዙሕ ሕማማት ከም፤ ሕማም-ልቢን መገዲ-ደምን፤ ሕማም-ሽኮርን ገለ ዓይነታት ካንሰርን ናይ ምንካይ ተራ ኣሎዎ እዩ። ናይ ኣካላት ምንቅሳቓስ ውን፤ ፍሱህ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ጽቡቕ ክትድቅስን፤ ንጸቕጢ-ሃለኽለኽ ክትጻወርን፤ ሚዛንካ ክትሕሉን ይጠቅም እዩ።

ጸቕጢ

ብዙሓት ጽቕጢ ይስምዖም እዩ። እዚ ስምዒት ጸቕጢ እዚ ሓደገኛ ክኸውን ዘይክኽእል እዩ። ጸቕጢ ንኸበድቲ ኵነታት ንኽንዕወተሎም ዚሕግዘና ነገር እዩ። ጸቕጢ ካብ ልክዕ እንተ በዚሑ ግን፤ ንጥዕናና ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸቕጢ እንተ ተሰሚዑካ ስለምንታይ ምዃኑ ክትርዳእ ጽቡቕ እዩ። ብኡ ድማ ኵነታትካ ክትቅይር ክትፍትን ትኽእል ኢኻ።

ድቃስ

ጽቡቕ መታን ክስምዓካ፤ ጽቡቕ ክትድቅስ የድልየካ እዩ። ሓደ ዓቢ ሰብ ኣብ ሓደ ለይቲን-መዓልቲን፤ ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ትሽዓተ ሰዓታት ኣቢሉ ምድቃስ የድልዮ እዩ። መንእሰያት ካብኡ ንላዕሊ ምድቃስ የድልዮም እዩ። 

 

ቤት መሸጣ መድሃኒት - ፋርማቻ

መድሃኒታት ካብ ፋርማቻ apotek ኢኻ ትዕድጎ። ንሓደ ሓደ መድሃኒታት ንምግዛእ ናይ ሓኪምካ መአዘዚ ወረቐት የድሊ እዩ። እቶም ኣብ ፋርማቻታት ዚሰርሑ፤ ብዙሕ ብዛዕባ ዝተፈላለየ መድሃኒታትን ሕማማትን ዚፈልጡ እዮም። ንብዙሕ ካብቲ ሕቶታትካ ንምምላሽ ዚኽእሉ እዮም። ኣብ ፋርማቻታት ብዙሕ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሕማማት ሓበሬታን ጽሑፋትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ