ክንክንን ጥዕናን

ኣቀዋውማ ስርዓት ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ኣብ ሽወደን፤ ኩሎም እቶም ዘድልዮም ሰባት ክንክን ክረኽቡሉ ብዚኽእልሉ ኣገባብ ዝተመደበ እዩ። ኩሎም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ፤ ዋላ ውን እቶም ዑቕባ ሓተትቲ፤ ክንክን-ጥዕና ክረኽቡ መሰል ኣለዎም። 

እቲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ሕክምና፤ እቲ ኩሉ ሰብ ኪጥቀመሉ ዚኽእል ክረኽቦ ውን መሰል ዘሎዎን ዓይነት ክንክን እዩ። እተን ነዚ ዚኣልይኦ፤ እተን ኮሙናትን ወረዳዊ-ባይቶታትን ወይ ዞባዊ ምምሕዳራትን እየን። እተን ኮሙናት ነቶም ዝሸምገሉን፤ ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎምን፤ ነቶም ንነዊሕ ዝተደንሱን፤ ሓገዝ ይገብራ እየን።

ገደብ ላዕለዋይ-ክፍሊት

ገደብ ላዕለዋይ-ክፍሊት “Högkostnadsskydd”፤ እቲ ንናይ ክንክንን ንናይ መድሃኒትን ዚግበር ልዑል ወጻኢታት መከላኸሊ እዩ።

ገደብ ላዕለዋይ-ክፍሊት ናይ ክንክን-ሕማም ማለት፤ ንስኻ ከም ሕሙም መጠን፤ ንመሐከሚኻ ኣብ ዓመት 1 100 ክሮኖር ጥራይ እዩ ምኽፋል ዘድልየካ። 1 100 ክሮኖር ዚኣክል ምስ ከፈልካ፤ ነቲ ዝተረፈ ግዜ ናይታ ዓመት ቲኣ ብነጻ ትሕከም። ነጻ-ወረቐት frikort ዚበሃል ይወሃበካ። እዚ ነጻ-ወረቐት፤ ካብታ መጀመርታ ዕለት ንሕክምና ዝኸፈልካላ ጀሚሩ፤ ንዚቕጽል ዓሰረተ ክልተ ኣዋርሕ ዘገልግል እዩ።  

ገደብ ላዕለዋይ-ክፍሊት ናይ መድሃኒት ማለት፤ ነቲ ሓኪም ዝኣዘዞ መድሃኒት፤ ኣብ ዓመት 2 200 ክሮኖር ጥራይ እዩ ምኽፋል የድልየካ። 2 200 ክሮኖር ዚኣክል ምስ ከፈልካ፤ ነቲ ዝተረፈ ግዜ ናይታ ዓመት፤ ነቲ ሓኪም ዚእዝዞ መድሃኒታት ብነጻ ትረኽቦ። እቲ ግዜ ዚጽብጸብ፤ ካብ ታ ንመጀመርታ መድሃኒት ዝገዛእካላ ዕለት እዩ።

ኣድራሻ-ኢንተርነት ምስ ሓበሬታ፡ ምኽርን ደገፍን

ክንክን-ሕማም ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት

SOS Alarm

መስመር ህጹጽ ረዲኤት 112 – ፊልም

ኣብ ሽወደን ንሓተቲ ዑቕባ፣ ዝተሓብ ኡን ወረቐት ዘይብሎምን ዝወሃብ ሕክምና

1177 ምኽሪ ክንክን-ሕማም - New in Sweden

ማሕበራዊ ቦርድ - ጥዕናውን ማሕበራውን ክንክን

ሓተትቲ ዑቕባ፡ ብዛዕባ ጥዕና ዚምልከት ዝርርብን መርመራ ጥዕን ኽግበረሎም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዘድልየኩም እዋን ብዝተኻእለ መጠን ጽቡቕ ክንክን ጥዕና ንኽትቅበሉ እዩ። ብዛዕባ ጥዕና ዚምልከት ዝርርብ ኣብ ዝግበረሉ ግዜ፡ ኣብ ስዊድን ብዛዕባ ዘሎ ክንክን ጥዕና ብኸመይ ከምዚሰርሕ ዚምልከት ብዝያዳ ክንሕብረኩም ኢና።

መርመራ ጥዕና

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ