ሓገዝ

ኣብዚ ብዛዕባ “መኽፈት-ኢንተርነት www.informationsverige.se ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል። ንዓኻ ዝጠቕመካን በየናይ ኣገባብ ከም ትጥቀመሉን፤ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እዚ ገጽዚ ሓደስቲ ጥበባት እናተወሰኾ፤ ብሓበሬታ እናመልአን እናማዕበለን ክኸይድ እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን - መኽፈት ንሓደስቲመጻእተኛታት

ሽወደን ከመይ ከም እትሰርሕ ወይ ከኣ ዑቕባ ከመይ ከም ዝሕተት ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ ንዝምልከቶ ትካል ክትሓትት ይግባእ። informationsverige.se ብዘይካ ቋንቋታት ሽወደንን እንግሊዘኛን ካልኦት ቋንቋታት ከአንግድ ኣይክእልን እዩ።  

ኣብ ትሕቲ ቲ ሕብረተሰብ ዚብል ኣርእስቲ፤ ብቕሊል ሽወደን መላለዪ ሕብረተሰብ ሽወደን ክትረክብ ኢኻ። ነዚ መጽሓፍ ዚ ብናይ pdf ሰነድ ክትዓቝሮ ውን ትኽእል ኢኻ። ነቲ ምሉእ መጽሓፍ Samhällsorientering - Om Sverige ዚብል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ።

ነዚ መኽፈት (ፖርታለን) ብኸመይ ክጥቀመሉ እኽእል?

ብዛዕባ ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ክህሉ ዝኽእል ሓበሬታ ሓፈሻዊ ርድኢት ንምርካብ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ብምጥዋቕን ኣብኡ ዝርከቡ ገጻት ዝያዳ ብምምባብን ይኸውን። እቶም ጽፍሕታት ሂወትን ምንባርን፣ ስራሕን ትምህርትን፣ ክንክንን ጥዕናን፣ ንኣሽቱን መንእሰያትን፣ ሕብረተሰብ ኣብ መጨረሽታ ከኣ ቋንቋ ሽወደን ተመሃር እዮም። ሽወደን ኣብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ከባቢታት ከመይ ትሰርሕ ዝያዳ ክትፈልጥ እንተደሊካ ብቀጥታ ኣብ ኦምብምጥዋቕ እቲ ትደልዮ ክትረኽቦ እንተኺእልካ ተመልት።

ኣገደስቲ ኣብኡ ዚርከቡ መራኸቢ ቀለቤታት ውን ከከፊትካ ርአ። ምናልባት ናብ ካልእ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ንኣብነት ናብ ሚግራሾንስቨርከት ወይ ናብ ኣማኸርቲ ክንክን-ሕማም ክትኣቱ ትኽእል። እቲ ገጽ ቲ፤ በቲ ኣብ ኣፍ-ደገ ዝመረጽካዮ ቋንቋ ዘየሎ ምስ ዚኸውን፤ እቲ ገጽ ብቛንቋ ሽወደን ክረኣየካ እዩ። ኩሉ ቲ መራኸቢ ቀለቤታት፤ በታ ኣመልኪትካ ኣንጭዋ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ኣንበርካላ፤ ዚርአ ጽሑፍ ኣሎ። 

ቋንቋ ክትመርጽ ምስ ትደሊ፤ ኣብታ ብየማን ወገን ኣብ ላዕሊ ዘላ ሳንዱቕ ጸቒጥካ፤ ቋንቋ ትመርጽ። (ቋንቋ ዓረብ ንምምራጽ፤ ብወገን ጸጋም ኣብ ላዕሊ ጽቐጥ)። ቋንቋ ብኸመይ እቕይር።

ብመድለዪ-ጥበብ ጌርካ ውን፤ ኣብዚ መኽፈት (ፖርታለን) ሓበሬታ ወይ ቃላት ክተናዲ ትኽእል ኢኻ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን፤ ብተዛራቢ-ኢንተርነት ይሰርሕ እዩ። እቲ ተዛራቢ ኢንተርነት ብኹሉ ቋንቋታት ኣይኮነንብ ዝሰርሕን እዩ። ንተዛራቢ-ኢንተርነት ክትጥቀም ምስ ትደሊ፤ ሓደ ብነጻ ዚምላእ ፕሮግራም ኣሎ ንዕኡ ክትመልእ የድልየካ። ነዚ ንምግባር ድማ፤ ኣብቲ ናይ መእተዊ ገጽ (Startsidan) ዘሎ መራኸቢ-ቀለቤት መምርሒ ሰዓብ።

ኣብዚ ናይ ምንታይ ሓበሬታ ክረክብ እኽእል?

ኣብዚ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደንን ኣተሃናንጽኡን፤ ሓደ እኩብ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ ብዛዕባ ኣገባብ ምሕደራ ሃገር ሽወደንን፤ ንስኻ ውን ብኸመይ ኣገባብ ተሳቲፍካ ጽልዋኻ ከም ተሕድርን፤ ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ቁጠባዊ ሓገዝ እትረኽበሉ፤ ናይ ሽወደን ውሕስነታዊ-ስርዓት ኣተሃናንጻን፤ ሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ኣብ ሃገር ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕን ክተንብብ ኢኻ። ኣብዚ ካብቲ ግዜ ዑቕባ ምሕታት፤ ክሳብ ስራሕ ምርካብ ዘሎ ግዜ እንታይ ከም ዝመስል፤ ደረጃ-ብደረጃ መምርሒ ዘለዎ ኮይኑ፤ ናይ ኣምራት መዝገበ-ቃላት ውን ክትረክብ ኢኻ። ኣብ ትሕቲ ነፍሲ-ወከፍ ኣርእስቲ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ መኽፈት ዚ፤ ንተሳተፍቲ ዚኸውን ብዛዕባ መላለዪ ሕብረትሰብ ሽወደን (Samhällsorientering - Om Sverige) ዚብል፤ ናይ ትምህርቲ ጽሑፋት ክተርክብ ኢኻ።

መጀመሪ

ኣብዚ ናብ ዝተፈላለዩ ገጻት ናይዚ መኽፈትን (ፖርታለን)፤ ናብ ካልኦት ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታትን ዘምርሕ፤ ቅልጡፍ መረኸቢ-ቀለቤታት ክትረክብ ኢኻ። እቲ መጀመሪ-ገጽ ንዓኻ ናብ ሽወደን ሓድሽ መጻእተኛ ዝኾንካ፤ እቲ ኣዝዩ እዋናዊ ሓበሬታ ዘለዎ ኢዩ ኢልና ንኣምን። 

ናብቲ እዞም ነዚ ዕዮ ዚ ዝመወሉን ተሓባበርቲ ትካላትን መን ምዃኖም ናብ ዘርእየካ ገጽ ዘምርሕ፤ መራኸቢ-ቀለቤት ውን ክትረክብ ኢኻ።

ምንባርን መቐመጥን

ኣብ ትሕቲ ዚ ኣርእስቲ ዚ፤ ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ህዝቢ ሽወደንን ኣገባብባት መቐመጢን፤ ከምኡ ብዛዕባ ኩላትና ክንስዕቦም ዘሎና ገለ ስርዓታት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ገለ ካብቶም ስርዓታት ድማ፤ ብዛዕባ ቤት ብኸመይ ከም ተናዲ፤ ናይ ምቾት-ሕጊታት፤ ካብ ቤትካ ምስ ትስጐጕ ብዛዕባ ዘገልግል ሕጊታት፤ ገዛ ምስ ቀየርካ ብኸመይ ከም ትሕብር ወዘተ ክኸውን ይኽእል።

ገለ ክልተ ገጻት ብዛዕባ ባህሊን ነጻ-ግዜን ኣብ ሽወደን ኣለዋ፤ ኣብዚ ናይ ዝተፋላለያ ማሕበራት መራኸቢ-ቀለቤታት ውን ክትረክብ ኢኻ።

ስራሕን ትምህርቲን

ኣብ ትሕቲ ዚ ኣርእስቲ ዚ፤ ሓበሬታ ብኸመይ ስራሕ ከም ትደሊን ወይ ስራሕ ከም ትኸፍትን ብዛያድ ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ ብዛዕባ ዘሎካ ናይ ትምህርቲ ዕድላትን፤ ብዛዕባ ሞያዊ-ክእለትካ ዚግምገመሉ ኣገባብን፤ ብዝበለጸ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ውን ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታትን (Sfi)፤ ብዛዕባ ኣብ ናይ ሽወደን ዕዳጋ-ስራሕ ዘገልግል ሕጊታትን ፍልጠት ክትረክብን ኢኻ።

ክንክንን ጥዕናን

ኣብዚ ክንክን ጥዕናን (Vård och hälsa) ዚብል ምስ ትጸቅጥ፤ ብዛዕባ ሰርዓተ-ውሕስነት ሕማም ኣብ ሽወደን፤ ናይ ሽወደን ክንክን-ሕማምን ሓለዋ-ጥዕናን፤ ክንክን-ስኒን፤ ብዝበለጸ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ሓደ ገጽ

ናብ ናይ ሰፈርካ ክንክን-ሕማም ዘምርሓካ፤ ናይ መራኸቢ-ቀለቤታት ዘለዎ

ገጽ ክትረክብ ኢኻ። ናብቲ ናይ ሓበሬታ ክንክን-ሕማም (1177 Vårdguiden) ናይ ወረዳዊ-ባይቶኻ ወይ ዞባኻ ገጽ፤ ክትመጽእ ኢኻ። ኣብዚ ኣብቲ ኮሙንካ ብዛዕባ ዘሎ ክንክን-ሕማም ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ቆልዑን መንእሰያትን

ኣብዚ ኣርእስቲ ዚ ሓበሬታ ብዛዕባ መሰላት ቆልዑ፤ ስርዓተ ቤትትምህርቲ ሽወደን ከመይ ከም ዚሰርሕን ልዕሊ ኩሉ ግን ንበይኖም ዝመጹ ንኣሽቱ ዝወሃብ ሓበሬታ እዩ።

ኣብዚ ናብ BRIS (Barnens rätt i samhället) ዝወስደካ መራኸቢ ቀለቤትን፤ ወለድን ቆልዑን ዝሕገዙሉ ከምኡውን ዘላዝቦም ሰብ ዚረኽቡሉን ክትረክብ ኢኻ።  

ሕብረተሰብ

ኣብዚ ሕብረትሰብ ኣብ ሽወደን ብኸመይ ከም ዚሰርሕ ክተንብብ ትኽእል። ኣብቲ ትሕቲ ቲ፤ መላለየዪ ምስ ሕብረትሰብ ዚብል፤ ንዓኻ ኣብቲ መላለዪ ምስ ሕብረትሰብ መደብ ትኸይድ ዘሎኻ ዚኸውን፤ መምሃሪ ጽሑፍ ክትረክብ ኢኻ። ብቐጥታ ኣብዚ ፖርታለን ክተንብቦ ወይ ውን ብሙሉኡ ነቲ መጽሓፍ ናብ pdf ሰነድ ክትቀድሖ ትኽእል ኢኻ። ጥራይ ነተን ትደልየን ምዕራፋት ክትቀድሕ ውን ትኽእል ኢኻ። 

ቋንቋ ሽወደን ተመሃር

ሽወደንኛ ባዕልኻ ተመሃር! ንበይንኻ ወይ ምስ ካልኦት ብሓባር ኮይንካ ሽወደንኛ ክትመሃረሎም እትኽእል መሐገዝታትን መጋበርያታትን ኣብዚ ትረክብ።

እዚ ቴክኒክ ከቢድ ድዩ!

ንዓኻ ብዙሕ ብዛዕባ ኮምፑተርን ኢንተርነትን ልምዲ ዘይጸንሓካ፤ እቲ ዝደለኻዮ ንምርካብ ይኸብደካ ይኸውን። ብዛዕባ ኢንተርነትን ኮምፕዩተርን ክትለመድ ዚሕግዘካ፤ ካልእ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻታት ኣሎ። ሓደ ጽቡቕ ኣብነት ናይ ኢንተርነት፤ e-medborgaren እዩ።

 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ