ርክባት

​​​ብዛዕባ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ informationsverige.se ሕቶታት ምስ ዝህልወካ መራኸቢ ሓበሬታ ኣብዚ ይርከብ።

እዛ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ እዚኣ ኣብ ሽወደን ሓድሽ መጻኢ ንዝኾንካ ብቕልል ዝበለ መገዲ ሓበሬታ ንኽትህበካ ዝዓለመ እዩ። ሽወደን ከም ሃገር ከመይ ከምትሰርሕን ንኣብነት ዑቕባ ከመይ ከም ትሓትትን ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ ንዝምልከቶ መንግስታዊ ትካል ክትሓትት ይግባእ።

ንሕቶታተይ መን ይምልሰለይ?

ንጉዳይ ዑቕባ፣ ፍልሰት፣ ናይ ስራሕ ፍቓድ፣ ናይ መንበሪ ፍቓድን ካልእን ዝምልከቱ ሕቶታት ንሚግራሹንስቫርከት ክሕተቱ ይግባእ። ኣብ ሽወደን ንኽነብሩ ዘመልክቱ፣ ንኽበጽሑ ዝመጹ፣ ካብ ሃድን ኣምሊጦም ዑቕባ ዝሓቱን ንሽወደናዊ ዜግነት ዘመልክቱን፣ ሚግራሹንስቫርከት ነዞም ዝተጠቕሱ ጉዳያት ዝምርምር መንግስታዊ ትካል እዩ።

መርከቢ ሓበሬታ ሚግራሹንስቫርከት ->

ብዛዕባ ስራሕ ምንዳይ፣ ንጥፈታት ምትካል እግርን ካልእን ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ንቤት ጽሕፈት ዕዮ ተወከሶም።

መርከቢ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ->

ብዛዕባ ሌላ ሕብረተሰብ ንሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ወይ ከኣ ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት ተወሳኺ ሓበሬታ እንተደሊኻ ንናትካ ምምሕዳር ተወከስ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ክፍሊት መትከል እግሪን ገንዘብ ዝመጻሉ ዕለትን እንተደሊኻ ንካሳ ውሕስነት ተወከስ።

መርከቢ ሓበሬታ ካሳ ውሕስነት ->

ንትሕዝቶ መርበብ ሓበሬታ ሕቶ ወይ ርእይቶ ምስ ዝህልወካ ወይ ከኣ ቴክኒካዊ ጸገም መርበብ ሓበሬታ እንተጋጢሙካ ክትሕብረና ይግባእ።

መርከቢ ሓበሬታ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ->

​Information om Sverige

ንትሕዝቶ መርበብ ሓበሬታ ሕቶ ወይ ርእይቶ ምስ ዝህልወካ ወይ ከኣ ቴክኒካዊ ጸገም መርበብ ሓበሬታ እንተጋጢሙካ ክትሕብረና ይግባእ።

ሕኣበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ብመይል ለኣኽ።

መይል ብቋንቋ እንግሊዘኛን ሽወደንን ጥራሕ ኢና ንምልስ።

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ