ብዛዕባ ዚ ኣድራሻ ኢንተርነት

ኣብዚ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣቀራርጻ ናይዚ ኢንተርነት ኣድራሻ ዚን፤ ብቴክኒካዊ ኣጠማምታ ውን ብኸመይ ከም ዚሰርሕን ሰፊሩ ኣሎ።

መንበብ-ኢንተርነት

እዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዚ፤ ብዝበለጸ ክትበጽሖ ዚክኣል፤ በቶም ልሙዳት ምድብ-ኢንተርነት ዚድገፉ፤ ዘበናዊ ትሕዝቶ መንበብ-ኢንተርነት (webbläsare) ዘለዎም፤ ንኣብነት ከም Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ወይ Safari ዝበሃሉ እዩ። እቲ ምሉእ ተግባራዊነት ንምርካብ፤ ኣብቲ መንበብ-ኢንተርነት፤ ነቲ ያቫ-ስክሪፕት (JavaScript) ዚብል aktivera ክተንጥፎ የድሊ።

ዕብየት ጽሑፍን መጕልሒን

ነቲ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ Ctrl ከምኡ ውን ”+” ወይ ”-” ብምጽቃጥ ክተጕልሖ ወይ ክተድቅቖ ይክኣል፤ ወይ ውን Ctrl ብምጽቃጥ ነታ ኣንጭዋ ንላዕልን ንታሕትን ኮረር ብምባል እዩ።

ገለ ካብ ኣንበቲ ኢንተርነት፤ ብፋላይ ንጽሑፍ ናይ ምጕላሕን ምድቃቕን ኣተግባርነት ዘለዎ ኮይኑ፤ ንስእሊን ንቦታን ንምጕላሕ ግን ኣየገልግልን እዩ።   

ኣገልግሎት ንባብ

ብዛዕባ ሽወደን፣ ኣብ ናይ ሓበሬታ ገጻት ብኣገልግሎት ንባብ፣ መርበብ ሓበሬታ ብድምጺ ክንበቡ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ናይ ድምጺ መርበብ ከም ጥብቆ ክትውስኽ ትኽእል ኢኻ፣ ከምዚ ከኣ ትገብር:

1. ናይ ድምጺ መርበብ ዝብል ኣብ ታሕቲ ጠውቕ (ሓድሽ ፊኒስትራ ክኽፈተልካ እዩ)።

 

 

 

 

2. ኣብታ ትኣትዋ ገጽ ዘሎ ናይ ጎኒ ዝርዝር "Så funkar Talande Webb" ዝብል ክትረክብ ኢኻ፣ "Spara bokmärke" ዝብል ከኣ ጠውቕ።

 

3. ኣብታ "Aktiverar Talande Webb" ብየማን ብምጥዋቕ ናብ "Lägg till i Favoriter..." ትብል ከኣ ጠውቕ… ።

ኣብ ገለ ኣምበብቲ ነታ ጥብቆ ናብታ ናትካ ጥብቆ ስሒብካ ተምጻ።

4. ናብ ገጽ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ኬድካ ናብታ ናትካ ጥብቆ ጠውቕ።

ኣስተውዕል እዚ ዓይነት ኣገባብ ናይ ድምጺ መርበብ ክትጥቀም እንተመሪጽካ ኣብ እትኣትዎ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ሓጋዚ ነገር ከድልይካ እዩ።

ስእሊታት

እቲ ስም ዘየተጠቅዓሉ ስእሊታት፤ ካብ Colourbox ናይ ስእሊታት ባንክ (www.colourbox.com) ዝተዓደጉ እዮም።

ኩኪስ

እዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ እቲ ኩኪስ (cookies) ዚብሃል ዘለዎ እዩ። እዚ ኩኪ ዚበሃል፤ እቲ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ኣብ ናትካ ኮምፑተር ዚዓቝሮ ሓጺር ናይ ጽሑፍ ፋይል እዩ። 

ኣብ 25 ሓምለ እቲ ናይ ኤለክትሮኒክ-ርክባት ሓድሽ ሕጊ ኣብ ግብሪ ዝወዓለሉ እዩ። ብመሰረት ሕጊ ነፍሲ-ወከፍ በጻሒ ናይ ሓደ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ እቲ ዝኣትዎ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ኩኪስ ከም ዚጥቀም ኪሕበር ይግብኦ። ኣብ ርእሲኡ እቲ ተጠቃሚ፤ ንኩኪስ ክዓግተሉ ዚኽእል ዕድል ክፍጠረሉ ይግባእ።

እቲ ኩኪስ ክጥቀም ዘይደሊ ሰብ፤ ኣብቲ ናቱ መንበብ-ኢንተርነት ኩኪስ ንኸይቅበል ክመርጽ ይኽእል እዩ። ከምኡ እንተ ጌርካ ግን፤ ንኹሉ ነቲ ኣብዚ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ዚ ዘሎ ኣተግባራዊነት ምሉእ-ብምሉእ ክትጥቀመሉ ኣይክትክእልን ኢኻ።

ብዛዕባ ኩኪስ ኣብ ናይ Post- och telestyrelsens ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ኣቲካ ብዝያዳ ኣንብብ። 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ