Bilköp (ማኪና ምግዛእ)

ማኪና ክትገዝእ ምስ ትሓስብ፤ ፍጹም ምህዋኽ ኣየድሊን እዩ። ብኻልኣይ ኢድ ዝሽየጣ (ሓደስቲ ዘይኮና) ብዙሓት ማኪናታት እየን ዘለዋ። ሓደ ሸያጣይ ዋላኳ ድሕሪ ቀትሪ መጺኡ ዝዕድጋ ሰብ ኣሎ፤ ግን ንስኻ ቅድም ስለ ዝመጻእካ እየ ዝሸጠልካ ዘለኹ ብምባል፤ ወይ ንዓኻ ፍሉይ ዋጋ ጌረልካ ኣለኹ ብምባል፤ ክሓብለካ እንተ ደለየ፤ ብቐሊሉ ኣይትታለለሉ። ንኹሉ ሰብ እዮም ”ፍሉይ ዋጋ” ዝብልዎ። ቀልጢፍካ ክትውስን ነቲ ሸያጣይ ረብሓ ጥራይ እዩ ዚኸውን። እንታይ ኣማራጺታትን፤ ክንደይ ዋጋታት ናይ ማኪናታትን ከም ዘሎ ቅድም ኣጽንዕ። ናይታ ዝሓሰብካያ ዓይነት ማኪና፤ ኣብ መዓልታዊ ጋዜጣታት ሬክላም ኣምብብ ኣብ blocket.se ወይ ኣብ ኢንተርኔት ናይ መኪና ሬክላም ወይ ውን ብጽሑፍ መልክዕ ተኸታተል። ብዙሓት መኻይን ርአ ዋጋታተን ክአ ኣወዳድር።

ክትሓስቦ ዘድሊ:

  • እቲ ማኪና ዝሸጠልካ ዘሎ፤ እቲ ሓቀኛ ዋና ምዃኑ ኩሉ ግዜ ታርጋ ናይታ ማኪና ዝሓዘ sms ናብ ቁጽሪ 72503 ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ ብምስዳድ ኣረጋግጽ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ፤ ናይ sms መልሲ፤ ብዛዕባ እታ ታርጋኣ ዝለኣኽካሎም እዋናዊ ሓበሬታ ክመጸካ እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ዋጋ የኽፍል እዩ። ወይ ድማ ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ 0771-25 25 25 ደውል።
  • ናይ መሸጣ ውዕል ተጸሓሓፍ።
  • እታ ማኪና ክፍልቲ እንተ ኾይና ተቖጻጸር። ብዛዕባ እዚ ውን ናብ Transportstyrelsen ብsms ወይ ብምድዋል ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ዕዳኣ ብሙሉኡ ዘይተኸፍለ ማኪና ክትሸይጥ ኣይፍቀድን እዩ። 
  • እቲ ሸያጣይን እቲ ዓዳጋይን ክልቲኦም፤ እታ ማኪና ሓድሽ ዋና ከም ዘለዋ፤ ምልክታ ናብ ክፍሊ መጓዓዝያ ከእትዉ ይግባእ። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ መጓዓዝያ ተመልከት።
  • ብቕጽበት ምስ ትካል ውሕስነት ብምርኻብ እታ ቀያዲት ውሕስነት ትራፊክ ግበር። ዝበለጸ ውሕስነት ክህልወካ ፍርቂ ወይ ምሉእ ውሕስነት ከምዝህልወካ ግበር። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ውሕስነት ትራፊክ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ውሕስነት ትራፊክ ተመልከት።
  • ነቲ ናይታ ማኪና መዐረዪ-መዝገብ (servicebok) ርኣዮ።
  • ነታ ማኪና ኣብ ኢነትርነት (bilsajter) ኣቲኻ ምስ ካልኦት ተመሳሰልቲ ማኪናታት ኣወዳድራ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ