Bilköp (ማኪና ምግዛእ)

​ማኪና ክትገዝእ ምስ ትሓስብ፤ ፍጹም ምህዋኽ ኣየድሊን እዩ። ብኻልኣይ ኢድ ዝሽየጣ (ሓደስቲ ዘይኮና) ብዙሓት ማኪናታት እየን ዘለዋ። ሓደ ሸያጣይ ዋላኳ … ድሕሪ ቀትሪ መጺኡ ዝዕድጋ ሰብ ኣሎ፤ ግን ንስኻ ቅድም ስለ ዝመጻእካ እየ ዝሸጠልካ ዘለኹ … ብምባል፤ ወይ … ንዓኻ ፍሉይ ዋጋ ጌረልካ ኣለኹ … ብምባል፤ ክሓብለካ እንተ ደለየ፤ ብቐሊሉ ኣይትታለለሉ። ንኹሉ ሰብ እዮም ”ፍሉይ ዋጋ” ዝብልዎ። ቀልጢፍካ ክትውስን ነቲ ሸያጣይ ረብሓ ጥራይ እዩ ዚኸውን። እንታይ ኣማራጺታትን፤ ክንደይ ዋጋታት ናይ ማኪናታትን ከም ዘሎ ቅድም ኣጽንዕ። ናይታ ዝሓሰብካያ ዓይነት ማኪና፤ እቶም ዘለዉ ልሙዳት መስበርቲ እንታይ ምዃኖምን፤ ናይተን ነንበይነን ሞዴላት ማኻይን፤ ንመዐረዪ ዚግበር ወጻኢታትን፤ ሃዲእካ ሕሰበሉ። ኣብ መዓልታዊ ጋዜጣታት ዚወጽእ ምልክታታት ኣንብብ። ነቲ Gula Tidningen ወይ Blocket ወይውን ካልኦት ምልክታ ናይ ማኪናታት ዝወጸሉ ኢንተርነትን ጋዜጣታትን ኣንብብ። ነንበይነን ዓይነታት ማኪናታትን ዋጋታትን ርኢኻ ኣወዳድር።

•    ክትሓስቦ ዘድሊ:
እቲ ማኪና ዝሸጠልካ ዘሎ፤ እቲ ሓቀኛ ዋና ምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣረጋግጽ። sms ናብ Transportstyrelsen ስደድ። (ታርጋ ናይታ ማኪና ናብ ቁጽሪ 72503 ስደድ)። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ፤ ናይ sms መልሲ፤ ብዛዕባ እታ ታርጋኣ ዝለኣኽካሎም እዋናዊ ሓበሬታ ክመጸካ እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ዋጋ የኽፍል እዩ። ወይ ድማ ናብ 0771-25 25 25 ደውል።
•    ናይ መሸጣ ውዕል ተጸሓሓፍ።
•    እታ ማኪና ክፍልቲ እንተ ኾይና ተቖጻጸር። ብዛዕባ እዚ ውን ናብ Transportstyrelsen ብsms ወይ ብምድዋል ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ዕዳኣ ብሙሉኡ ዘይተኸፍለ ማኪና ክትሸይጥ ኣይፍቀድን እዩ። 
•    እቲ ሸያጣይን እቲ ዓዳጋይን ክልቲኦም፤ እታ ማኪና ሓድሽ ዋና ከም ዘለዋ፤ ምልክታ ናብ  Transportstyrelsen ከእትዉ ይግባእ። እዚ ድማ በቲ መረጋገጺ ምዝገባ ሰነድ (registreringsbeviset) ክግበር ይግባእ።
•    ብቕጽበት ውሕስነት ማኪና ግበር። ነዚ ምስ ትዝንግዕ፤ ክቡር ወጻኢታት ክኾነካ ይኽእል እዩ። ምስ ገዛእካያ እታ ማኪና ውሕስነት ዘለዋ ክትከውን ናትካ ሓላፍነት እዩ።
•    ነቲ ናይታ ማኪና መዐረዪ-መዝገብ (servicebok) ርኣዮ።
•    ነታ ማኪና ኣብ ኢነትርነት (bilsajter) ኣቲኻ ምስ ካልኦት ተመሳሰልቲ ማኪናታት ኣወዳድራ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ