Deklaration (ጸብጻብ-ኣታዊታት)

ኩሉ ኣታዊ ዘለዎን ቀረጽ ዝኸፍልን ዓመታዊ ጸብጻብ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ከቕርብ ይግባእ። ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር እቲ ናይ ጸብጻብ መሕትት ናብ ገዛኻ ይሰዶ እዩ። ኣብቲ ጸብጻብ ኣብ ሓደ ዓመት ክንደይ ከምዘእተኻን ክንደይ ቀረጽ ከም ዝኸፈልካን ዝገልጽ ሓበሬታ ሰፊሩ ይርከብ። እቲ ሓበሬታ ካብ ወሃቢ ስራሕካ፣ ትካል ውሕስነትን ባንክን ዝተረኽበ እዩ። ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ከኣ ባዕልኻ ተረጋግጽ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዝያዳ ኣምብብ

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ