Deklaration (ጸብጻብ-ኣታዊታት)

​እዚ “ደክላራሾን” ዚብል ቃል፤ ሓጺር ኣገላልጻ ናይ ጸብጻብ እቶታት (Inkomstdeklaration) ማለት እዩ። ጸብጻብ ኣታዊታት ኣብ ሓደ፤ ድሮ ብቤትስልጣን ኣታዊ-ግብሪ ተሚሊኡ ዝመጸካ ኦርኒክ ኢኻ ትገብሮ። ጸብጻብ እቶትካ ብኢንተርነት፤ ብቴሌፎን ወይ ብ ኤስ-ኤም-ኤስ (SMS) ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ጸብጻብ ኣታዊታት ከም ልሙድ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ወይ ኣብ መጀምርታ ወርሒ ሚያዝያ፤ ንኹሎም ነቶም ጸብጻብ ኣታዊታት ክገብሩ ዘለዎም ሰባት ይልኣኸሎም። ኣብቲ ጸብጻብ ኣታዊታትካ፤ ንኹሉ ነቲ ኣብቲ ዓመት እቲ ዘእተኻዮ ኣታዊታትን ካልእን እተቕርበሉ እዩ። ብሓፈሽኡ ጸብጻብ ኣታዊታት እተቕርብ፤ ኣብ ሃገር ሽወደን ንሓደ ምሉእ ዓመት ወይ ብኸፊል ዝተቐመጥካ ምስ ትኸውንን፤ ገለ ዓይነት ኣታዊታት ውን ምስ ዝነብረካ እዩ። ሓደ ህንጻ-ገዛውቲ እትውንን ምስ ትኸውን ውን፤ ጸብጻብ ኣታዊታት ክትገብር የድልየካ። ኣብዚ Skatteverket ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ