Elräkning (ዕዳ ሓይሊ-ኤሌትሪክ)

​ኣገባብ ኣነባብራኻ ብዘየገድስ፤ ዕዳ ሓይሊ-ኤሌትሪክ ይህልወካ እዩ። እቲ ዝኽፈል ክልተ ክፋላት ኮይኑ፤ ካብ ክልተ ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ክመጸካ ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ካብቲ ነቲ ትሕተ-ቅርጺ ናይ ኤሌትሪክ እትውንን ኩባንያ ዚመጽእ ኮይኑ፤ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ካብታ ነቲ ሓይሊ-ኤሌትሪክ እትሸጠልካ ኩባንያ ዝመጸካ ዕዳ እዩ።  ኣብ ኣፓርታማ ትቕመጥ ምስ ትኸውን፤ እቲ መሞቒ ናይ ገዛ ኤሌትሪክ፤ ኣብቲ ክራይ እትው ክኸውን ልሙድ እዩ። ስለዚ እቲ ንገዛኻ እትኸፍሎ ተወሳኺ ዕዳ ሓይሊ-ኤሌትሪክ፤ ጥራይ ናይ (መብራህቲ፡ ራድዮ፡ ቲቪ፡ ከምኡ ውን ናይ ፎርኖ) እዩ። ኣብ ከም ቪላ ዓይነት ገዛ፤ ትቕመጥ ምስ ትኸውን፤ ኩሉ እቲ ወጻኢታት ሓይሊ-ኤሌትሪክ ባዕልኻ ስለ ትኸፍሎ፤ ኣብቲ ቆራሪ ናይ ክረምቲ ግዜ፤ እቲ ዕዳ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እትካረዮ ዝሑል-ክራይ ዚበሃል ምስ ዚኸውን፤ ኩሉ እቲ ዕዳ ሓይሊ-ኤሌትሪክ ባዕልኻ ኢኻ እትኸፍሎ። ኣብቲ ክራይ እትው ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብቲ ካብ ገዛ እትግዕዘሉ ግዜ ድማ፤ መታን ነቲ ሓዲግካዮ ትግዕዝ ዘሎኻ ገዛ ገንዘብ ከይትኸፍለሉ፤ ናብቲ ናይ ሓይሊ-ኤሌትሪክ ኩባንያ ምልክታ ምእታው የድልየካ። ምኽንያቱ ድማ መታን ናብቲ ትግዕዞ ዘሎኻ ቤት ውን ሓይሊ-ኤሌትሪክ ንምርካብ ክትክእል እዩ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ