Fakturor (ፋክቱራ)

​ፋክቱራ ማለት ዕዳ መኽፈሊ ወረቐት እዩ። ሓደ ፋክቱራ ማለት፤ ነቲ ክትከፍሎ ዘሎካ ጸብጻብ-ዕዳ ዚገልጽ ሰነድ እዩ። ሓደ ነገር ምስ ገዛእካ፤ ግን ብኡ-ንብኡ ምስ ዘይትኸፍሎ፤ መኽፈሊ ዕዳ ዚኸውን ፋክቱራ ይልኣኸልካ። መብዛሕትኡ ግዜ ብቤት ቡስጣ ይልኣኸልካ። ናይ ኩሉ መኽፈሊ ዕዳታት ከም ናይ ክራይ-ገዛ፤ ናይ ኤሌትሪክ፤ ናይ ቲቪ-ኣቡድ ዕዳ ወዘተ ክመጸካ ይኽእል። እቲ ዕዳታት ኣብቲ ግዜኡ ክኽፈል ይግባእ፤ እንተ ዘይኮነ ግን፤ እቲ ዕዳኻ ክብ ኢሉ ክመጸካ ወይ ናብ ቤትስልጣን መኽፈልቲ-ዕዳ ክኣቱ ይኽእል። እቲ ዕዳ ምኽፋል ዝወድቀሉ ዕለት፤ ኣብቲ ፋክቱራ ተጻሕፉ ኣሎ። እዚ ማለት ድማ፤ እቲ ዕዳ ክኣትወሉ ዝተመደብ፤ ናይ መወዳእታ ዕለት እዩ። እቲ ዝበለጸ በቲ ናትካ ባንክ ጌርካ ክትከፍለሉ እትክእል፤ ናይ ኢንተርነት-ባንክ (internetbank) መገዲ ምፍጣር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝቐልጠፈን ዝሕሰረን ዕዳ መኽፈሊ ኣገባብ እዩ። ኣብ ባንክ ወይ ቤትቡስጣ ኬድካ ውን ክኽፈል ይክኣል እዩ። ይኹን እምበር ንነፍሲ-ወከፍ ፋክቱራ ገንዘብ ስለ ዘኽፍሉኻ፤ ኣዝዩ ክቡር ክኾነካ እዩ። ብዝያዳ ኣብ www.hallakonsument.se ከምኡ ውን ኣብ www.swedishbankers.se ኣቲኻ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ