Fordonsskatt (ግብሪ ተሽከርከርቲ)

​ግብሪ ተሽከከርቲ እቲ ነተን ብሞተር ዚድረኻ ተሽከርከርቲ፤ ከም ግላዊ-ማኪናታት፤ ናይ ጽዕነት ማኪናታት፤ ቱግቱጋት ወዘተ እትኸፍሎ ግብሪ እዩ። እታ ተሽከርካሪትካ ኣብቲ ሓባራዊ-መርበብ ጐደናታት ክትጥቀመላ ክትክእል፤ ግብሪ ምኽፋል ይግብኣካ። ግብሪ ተሽከርከርቲ ብብዝሒ ኣጠቓቕማ ተሽከርካሪት ዚውሰን ኣይኮነን። ገለ ንኣሽቱ ማኪናታት፤ ናይ ከባቢ ሓልዮት ጠለባት ዘማልእ ምስ ዝኾና፤ ነተን ቀዳሞት 5 ዓመታት፤ ግብሪ ካብ ምኽፋል ነጻ እየን። ኣብዚ http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vagtrafik/Fordon/Fordonsskatt/ ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ