Hälsovård (ሓለዋ-ጥዕና)

​ሓለዋ-ጥዕና ማለት፤ ንኣብነት ጥዕና ናይ ስኒ ንምሕላውን፤ ናይ መጻኢ ሽግር ንምክልኻልን፤ ብመጽረይቲ-ስኒ እትገብሮ ክንክን ክሳብ እቲ ልምምዳት ናይ ምዝናይ ኣካላት ክኸውን ይኽእል። ሓለዋ-ጥዕና ብዙሕ ግዜ ምስ ክንክን-ጥዕና ውን ዝተተሓሓዘ እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ ነብስኻ ብዚግባእ ብምክንኻን፤ ካብ ናይ ስጋዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ሕማማት ክትሕሎ ማለት እዩ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ