Husdjur (እንስሳ-ዘቤት)

​እንስሳ-ዘቤት ዝበሃሉ ምስ ሰብ ምንባር ዝለመዱ እንስሳታት እዩ። እቶም ልሙዳት እንስሳ-ዘቤት ኣብ ሽወደን፤ ድሙ፡ ከልቢ፡ ምጹጹላይ-መሳሊ ከምኡ ውን ማንቲለን፡ ኣዕዋፍን፡ ጠባብቕን፡ ኣትማንን እዮም። ኣብዚ www.zoonen.com/ ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ