Husdjur (እንስሳ-ዘቤት)

​እንስሳ-ዘቤት ዝበሃሉ ምስ ሰብ ምንባር ዝለመዱ እንስሳታት እዩ። እቶም ልሙዳት እንስሳ-ዘቤት ኣብ ሽወደን፤ ድሙ፡ ከልቢ፡ ምጹጹላይ-መሳሊ ከምኡ ውን ማንቲለን፡ ኣዕዋፍን፡ ጠባብቕን፡ ኣትማንን እዮም።

ኣብ ሽወደን ብዙሓት ወነንቲ እንስሳ ዘቤት ነቶም እንስሳ ካም ኣባላት ስድራቤት እዮም ዝርእይዎም። እንስሳ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክነብሩ ንቡር እዩ ብዙሓት ከኣ ንከልቦም ወይ ድሞም ኣብ ዓራት ምስኦም የደቅስዎም። ኣብ ደገ ዝነብሩ ዋና ዘይብሎም ኣኻልብ ይኹኑ ደማሙ ኣዝዩ ዘይልሙድ እዩ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ