Id-kort (መንነት-ወረቐት)

”Id-kort” ሓጺር ኣጸሓሕፋ ናይ መንነት-ወረቐት እዩ። መንነት-ወረቐት እትጥቀመሉ፤ ከም መረጋገጺ ናይ ዕድሜኻን፤ ንስኻ መን ምዃንካን መመሳኸሪን እዩ። ንኣብነት እዚ ካብ መሸጣ መድሃኒት ኣፋውስ ንምምጻእ፤ ኣብ ዱንኳን ብካርድ ገንዘብ ንምኽፋል ወይውን ጉዳይ ናይ ባንክ ጉዳይ ንምስላጥ ክኸውን ይኽእል። መንነት ወረቐት ንምርካብ ኣብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ከተመልክት ትኽእል።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወይ ከኣ ኣብዛ መዝገበ ቃላት ኣብ ትሕቲ ናይ ባንክ መንነትን ናይ ኢንተርኔት ወረቐት መንነትን ተመልከት።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ