Inkomstskatt (ግብሪ-ኣታዊታት)

ስራሕ ምስ ዝህልወካ ካብ እቶትካ ቀረጽ ትኸፍል። እዚ ቀረጽ ናይ ኣታዊ ቀረጽ ይበሃል። ስራሕ ምስ ዝህልወካ ወሃቢ ስራሕካ ደሞዝ ቅድሚ ምውሳድካ ቀረጽ ይወስድ። ኣብ ናይ ደሞዝ ወረቐት ክንደይ ቀረጽ ከም ዝኸፈልካ ሰፊሩ ኣሎ። ወሃቢ ስራሕ ንኣታዊ ውሽጢ ሃገር ወርሓዊ ቀረጽ ይኸፍል። ኩሎም ኣታዊ ዘለዎምን ቀረጽ ዝኸፍሉን ናብ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዓመታዊ ጸብጻብ ቀረጽ የቕርቡ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ተወሳኺ ሓበሬታ ኣምብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ