Inkomstskatt (ግብሪ-ኣታዊታት)

​ንስኻ ኣብ ሃገር ሽወደን እትቕመጥ፤ ካበይ ከም ዝመጸ ብዘየገድስ፤ ካብ እቶትካ ንመንግስቲ ግብሪ ክትከፍል ኣሎካ። ወሃብ ስራሕካ፤ ካብ ደሞዝካ ንግብሪ ዚከውን ገንዘብ ቆሪጹ ንመንግስቲ ይኸፍለልካ። ወናኒ ግላዊ ኩባንያ ምስ ትኸውን ግን፤ ግብሪታትካ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍል። ኣብ ዓዓመት መብዛሕትኦም ካባና፤ ጸብጻብ-ኣታዊታትና ውን ንገብር ኢና። ኣብዚ ጸብጻብ-ኣታዊታት ድማ ክንደይ እቶት ከም ዝገበርካ እትገልጸሉ ኮይኑ፤ ቤትስልጣን ግብሪ ብዙሕ ወይ ሒደት ግብሪ ከም ዝኸፈልካ ክርእዮ ይኽእል። ኣብዚ www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst.4.6a6688231259309ff1f800029092.html ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ