Konsument (ሸማታይ)

ናይ ሸማቶ/ዓማዊል ወኪል ብ KO ይጸሓፍ። KO ትካላት ንውዕላትን ሬክላምን ዝምልከት ሕጊ ክኽተላ ይሰርሕ። KO ኣብ ቤት ፍርዲ ወኪል ሸማቶ ክኸውን ውን ይኽእል። ካብ ሓደ ትካል ኣቑሑን ኣገልግሎትን ትገዝእ ሸማቲ/ዓሚል ትበሃል። ነቶም ኣቑሑት ዘቕርቦም ከኣ ኣፍራዪ ይበሃል፣ እቶም ዝሸጡ ከኣ ሸያጦ ይበሃሉ።

KO ሓደ ክፋል ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል እዩ። ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል መንግስታዊ ትካል ኮይኑ ንዓኻ ከም ዓሚል ኣገልግሎ ትይህብ። ንኣፍረይትን ሸያጦን ሕጊ ምስ ዘየኽብሩ ጥርዓን ናብ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል ከተቕርብ ትኽእል።

ሃሎ ሸማቲ/ዓሚል ኣብ ዝበሃል ናይ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት ሓበሬታ ክትረክብን ክትሓትትን ትኽእል ኢኻ። ናብ 0771 525 525 ክትድውል ወ ይከ ኣብ www.hallakonsument.se ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ምስ ተሓባበርቲ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል ኣብ ኢንተርኔት ቀጥታ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ሸማቶ/ዓማዊል ኣምብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ