Konsumentombudsman (ወኪል-ሸማቶ)

​ወኪል-ሸማቶ ብሓጺር ውን KO ይጸሓፍ እዩ። እዚ ወኪል-ሸማቶ፤ ብዛዕባ መሰላት ሸማቶን፤ ግዴታታት ኣፍረይቲ ኣቕሑን፤ ንዝለዓሉ ሕቶታት ሓበሬታታት ይህብ። እዚ ወኪል ሸማቶ፤ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይ ቤትስልጣን-ሸመታ ድማ እዩ። ቤትስልጣን ሸመታ መንግስታዊ ቤትስልጣን ኮይኑ፤ ንዓኻ (ሸማታይን ተጠቃሚን ዝኾንካ) ተጠቃሚ ኣገልግሎቱ ዚህብ እዩ። እቶም ኣቝሑ ዝሰርሑ፤ ኣፍረይቲ የበሃሉ፤ እቶም ነጋዶ ድማ ሸያጦ ይበሃሉ። ወኪል-ሸማቶ ካብቲ መዝነቱ፤ እቲ ንስኻ እትሽምቶ ዘይጓዳእ ምዃኑን፤ እቶም ኣፍረይቲን ሸያጦን፤ ሕጊን ስርዓትን ይሕልዉ ምህላዎም ምክትታል እዩ። ነቲ ሕጊ ዘፍርስ ኣፍራዪ ወይ ሸያጢ፤ ናብ ወኪል-ሸማቶ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ። ቤትስልጣን-ሸማቶ ሕቶታት ኣይምልሹን እዮም። ኣብ ክንድኡስ ነቲ ኣብ ኮሙንካ ዘሎ ኣማኻሪ-ሸማቶ ኣዘራርቦ። ኣብዚ www.konsumentverket.se/ ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ