Konsumentvägledare (ኣማኻሪ-ሸማቶ)

​ካብቲ ኣብ ኮሙንካ ዘሎ ኣማኻሪ-ሸማቶ፤ ብዛዕባ እትገዛኦ ኣቕሑትን ኣገልግሎትን ሓበሬታ ክትሓትት፤ ጥርዓን ክተቕርብ፤ ብዛዕባ ናይ ገዛኻ ኤኮኖሚን ስርየት-ዕዳታትን ምኽሪን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል። ብዛያድ ኣብቲ ናይ ኮሙንካ ኣድራሻ ኢንተርነት ኣቲኻ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ