Rattfylla (ሰቲኻ ምዝዋር)

​ኣብ ሽወደን እቲ ደረት ሰቲኻ ናይ ምዝዋር (0,2 promille ኣልኮል ኣብ ደምካ) (0,1 mg ኣብ ትንፋስካ) እዩ። እዚ ማለት ድማ፤ እቲ ዝበለጸ አገር ማኪና ክትዝውር ምዃንካ እንተ ፈሊጥካ፤ እቲ ርጉጽ ነገር ዝኾነ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይ እዩ። እቲ ኣኽቢድካ ሰቲካ ምዝዋር ዝበሃል፤ እቲ 1,0 promille ኣብ ደምካ ወይ (0,5 mg ኣብ ትንፋስካ) ምስ ዚርከብ እዩ። መቕጻዕቱ ድማ ክሳዕ ናይ 2 ዓመት ማእሰርቲ ክኸውን ይኽእል። 
ኣብ  መርበብ ሓበሬታ ፖሊስመርበብ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ትራፊክ ወይ መርበብ ሓበሬታ ማሕበር ካብ ኣልኮል ነጻ ዝኾኑ ዘወርቲ ብዝያዳ ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ