Sjuklön och Sjukpenning (ደሞዝ-ሕማም)

​ናይ ሕማም ሓገዝ-ገንዘብ ወይ ደሞዝ-ሕማም ውን ይበሃል እዩ። እንተ ሓሚምካ ወይ ጕድኣት እንተ ኣጋጢሙካ፤ ኣብ ክንዲ እቲ ልሙድ ደሞዝ፤ ደሞዝ-ሕማም ይወሃበካ። ቅድም ነተን 14 መዓልታት፤ ካብ ወሃብ ስራሕካ ይኽፈለካ። ካብ ክልተ ሰሙን ንዝነውሕ ግዜ እንተ ሓሚምካ ግን፤ ካብ ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ ይወሃበካ። ብምኽንያት ሕማም ኣብታ መጀመርታ ዕለት ካብ ስራሕ እትበዅረላ፤ ናብ ወሃብ ስራሕካ ምልክታ-ሕማም ክትገብር ይግብኣካ። እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ፤ ተቖራጺት-ኦለት ኮይና፤ ደሞዝ ኣይትኽፈልን ኢኻ። ብድሕሪኡ ነተን ዚቕጽላ 2 ሰሙን፤ ወሃብ ስራሕካ ደሞዝ-ሕማም ይኸፍለካ። ኣብዚ http://www.forsakringskassan.se/sjuk ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ