Sjukhus (ቤት-ሕክምና (ሆስፒታል))

​ሆስፒታል “ላሳረተት” ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ እዩ። ኣብ ሆስፒታል ዝሓመሙን መጕዳእቲን ዝበጽሖምን ሰባት፤ ክንክን ዝረኽቡሉ እዩ። ብዙሕ ግዜ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል እዩ ዚርከብ። እቲ ኣብ ሆስፒታል ዚወሃብ ክንክን-ሕማም፤ በጺሕካ ትምለሰሉ ወይ ትሓድረሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ክፉት-ክንክን ዚበሃል፤ ንኣብነት ከይደቀስካ ኣብ ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ማእከል-ጥዕና ምርመራን ሕክምናን ክግበረልካ ከሎ እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ክንክን ዓይነት ድማ፤ እቲ ኣብ ሆስፒታል ኣቲኻ እትገብሮ ክንክን እዩ። ናብ ሆስፒታል መጺእካ ሕክምና ንኽግበረልካ፤ ሓደ ዶክቶር ናይ ምርመራ መሰነይታ ወረቐት ምስ ዚጽሕፈልካ እዩ። ሆስፒታል ብቐዳምነት ናብቶም ከበድቲ ሕማማት ዘለዎምን፤ ናይ ህይወት ስግኣት ዘጋጠሞምን ዘድሃበ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሆስፒታላት፤ ናይ ህጹጽ መቐበል ሕሙማትን ምዱብ ሕክምና ናይ ብዙሕ ዝተፈላለየ ህማማትን ዝሓዘ፤ ንኣብነት ውሽጣዊ-ሕክምና፤ መጥባሕቲ፤ ሕክምና-ኣዕጽምቲ፤ እዝኒ-ኣፍንጫ-ጐሮር፤ ሕክምና ደቂ-ኣንስትዮ፤ ቆልዑን-መንእሰያትን፤ ክንክን-እረጋውያንን ወዘተ እዩ። ናብ ህጹጽ መቐበል-ሕሙማት ምኻድ ምስ ዘድልየካ፤ እቲ ዘበለጸ ኣቐዲምካ ትምጸእ ከም ዘሎኻ፤ ስልኪ ብምድዋል ሓቢርካ ምጽናሕ እዩ። ናብ ምኽሪ-ሕክምና  ብቝጽሪ ስልኪ 1177 ደውል ሓበሬታ ርኸብ። ወይ ኣብዚ  ምኽሪ ክንክን-ሕማም (1177 Vårdguiden) ብዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ