Skatteverket (ቤትስልጣን ግብሪ)

ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝሰርሕ ትካል እዩ። ኣገደስቲ ስራሓት ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ቀረጽን ምዝገባ ህዝብን እዮም። ፖለቲከኛታት ባይቶ፣ ምምሕዳርን ኣውራጃን ኣየኖትን ክንደይን ቀረጽ ከምእንኸፍል ይውስኑ። ቀረጽ ናይ ምእታው ስራሓት ግን ብቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ይመሓደሩ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ዝያዳ ኣምብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ