Socialstyrelsen (ማሕበራዊ-መሪሕነት)

​ማሕበራዊ-መሪሕነት እቲ ፍሉይ ፍልጠታት ዘለዎ፤ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት፤ ንሓለዋ-ጥዕናን ክንክን-ሕማምን ዝቆጻጸር ቤትስልጣን እዩ። ካልእ ማሕበራዊ-መሪሕነት ዘለዎ መዝነት ድማ፤ ሰባት ብተላጋቢ ሕማማት ከይብክሉን፤ ብዛዕባ ንጥዕና ጎዳእቲ ዝኾኑ ነገራትን ምቍጽጻር እዩ። ኣብዚ www.socialstyrelsen.se ብዝበለጸ ኣንብብ።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ