Vårdcentral (ማእከል-ጥዕና)

​እዚ ማእከል-ጥዕና ልክዕ ከምቲ ናይ መእሰያትን ተረኛ ምቕባል ሕሙማትን፤ ማእከል-ጥዕና ሕጻናትን፤ ሓለዋ-ጥዕና ኣዴታትን፤ ሓደ ኣካል ናይቲ 1ይ ደረጃ ሕክምና እዩ። ናብዚ ጥዕና-ማእከል ዝመጹ ኩሎም እቶም ህጹጽ ረድኤት ዘየድልዮም፤ ሕሙማትን ዝቕንዘዉን ሰባት እዮም። እዞም ኣብ ማእከል-ጥዕና ዘለዉ ዶክቶራት፤ ብዙሕ ግዜ ናይ ሕሙማቶም ጠቕላል ናይ ምውህሃድ ሓላፍነት ዘለዎም እዮም። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፤ ናብ ካልኦት ፍሉያት ዶክቶራት፤ ንምርመራን ንሕክምናን፤ መሰነይታ ናይ ሕክምና ወረቐት ክወሃበካ ይኽእል እዩ። እዞም ማእከል-ጥዕናታት፤ ናይ ላባራቶሪ ምርመራን፤ ናይ ደም-ጸቕጢ ምርመራን ካልኦት ልሙዳት ክንክንንን ናይ ምርመራ ዓይነታት ይገብሩ እዮም።

ናብ ገጽ ኣገደስቲ ቃላት ኪድ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ