انجام فعالیت های مختلف در سوئد (Aktiviteter i Sverige)

تازه واردان در سوئد می توانند در اینجا کارهایی برای انجام دادن پیدا کنند. آیا می خواهید فوتبال بازی کنید، یک کافه تریای زبان پیدا کنید یا چیز جدیدی یاد بگیرید؟ ببینید چه فعالیت هایی در لیست وجود دارد، یک زیرمجموعه را انتخاب کنید یا واژه ای را در چهارخانه جستجو بنویسید. شما همچنین می توانید با نام شهر خود جستجو کنید.

فعالیت های اوقات فراغت

21 خرداد 1401

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

زمان: 10:00 - 12:00

گروه مخاطب: فقط برای والدین

مکان: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

در دسترس بودن:

همه زیر مجموعه ها: خانواده و ایفای نقش والدینی

برگزار کننده: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
24 خرداد 1401

Språkkafé på Alvesta bibliotek

Vi träffas och pratar svenska.

زمان: 13:30 - 15:00

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Allbogatan 17 , 342 30 , Alvesta

در دسترس بودن: Hiss finns. Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی

برگزار کننده: Alvesta Bibliotek

open single event
25 خرداد 1401

Språkkafé

Vi fikar, umgås, samtalar och tränar på svenska språket. Kaféet är öppet onsdagar mellan kl. 15 och 18.

زمان: 15:00 - 18:00

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Hamngatan 28 , 652 25 , Karlstad

در دسترس بودن: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Pingstkyrkan i Karlstad

open single event
1 تیر 1401

Språkkafé

Vi fikar, umgås, samtalar och tränar på svenska språket. Kaféet är öppet onsdagar mellan kl. 15 och 18.

زمان: 15:00 - 18:00

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Hamngatan 28 , 652 25 , Karlstad

در دسترس بودن: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Pingstkyrkan i Karlstad

open single event
8 تیر 1401

Språkkafé

Vi fikar, umgås, samtalar och tränar på svenska språket. Kaféet är öppet onsdagar mellan kl. 15 och 18.

زمان: 15:00 - 18:00

گروه مخاطب: همه خوش آمد هستند

مکان: Hamngatan 28 , 652 25 , Karlstad

در دسترس بودن: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

همه زیر مجموعه ها: زبان سوئدی , شامل اقدامات اولیه برای پناهجویان است-TIA

برگزار کننده: Pingstkyrkan i Karlstad

open single event