کار کردن در دوران پناهندگی

آخرین به روز رسانی: 27 3 2018

برای کار کردن در سوئد به اجازۀ کار نیاز دارید. اگر پناهجو هستید بجای آن می توانید AT-UND داشته باشید. این یک گواهی است که نشان می دهد شما برای کارکردن در سوئد به اجازۀ کار نیاز ندارید.

در موارد زیر می توانید از ادارۀ مهاجرت AT-UND دریافت کنید:

 • اگر بتوانید یک مدرک شناسائی قابل قبول ارائه کنید یا به شیوه ای دیگر بتوانید هویت خود را اثبات کنید.
 • در سوئد درخواست پناهندگی کرده باشید.
 • در درخواست های پناهندگی قبلی خود جواب منفی نگرفته باشید.

اگر واجد این شرایط باشید یک کارت اِل.اِم.آ دریافت می کنید که روی آن درج شده شما AT-UND دریافت کرده اید.

وقتی کار می کنید مالیات بپردازید

وقتی کار می کنید بایستی مالیات بر درآمد بپردازید. کارفرمای شما بایستی هزینه های اجتماعی را پرداخت کند. به این کار سفید گفته می شود.

کار سفید مزایای بسیاری دارد. از جمله موارد زیر را دریافت می کنید:

 • یک گواهی استخدام.
 • چندین معرف.
 • حق مرخصی برای تعطیلات.
 • حق دریافت مرخصی والدین.
 • بیمه های مختلف.
 • امتیاز بازنشستگی.
 • حقوق ایام بیماری.
 • حقوق در صورتی که نیاز داشته باشید برای مراقبت از فرزند بیمار خود در خانه بمانید.

اگر کار کنید و مالیات نپردازید گفته می شود که شما سیاه کار می کنید. سیاه کار کردن غیر قانونی است. ممکن است به حبس به مدت حداکثر دو سال منجر شود.