کار پیدا کردن

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

شما می توانید به شیوه های مختلف کار جستجو کنید.

  • شما می توانید به ادارۀ کاریابی مراجعه کنید و از طریق آگهی های آنها برای فرصت های شغلی، کار جستجو کنید.
  • شما می توانید با شزکت های بکار گماری تماس بگیرید. شرکت های بکارگماری به شرکت های مختلف پرسنل اجاره می دهند.
  • شما می توانید با شرکت های استخدام پرسنل تماس بگیرید. شرکت های استخدام پرسنل برای شرکت هایی می خواهند پرسنل استخدام کنند پرسنل پیدا می کنند.
  • شما می توانید به آگهی استخدام در روزنامه ها و اینترنت پاسخ دهید.
  • شما می توانید با یک کارفرما تماس بگیرید.
  • شما می توانید از آشنایان خود سوال کنید.

برای کار کردن و حقوق گرفتن لازم است یک حساب بانکی داشته باشید تا حقوق شما به آن واریز شود.