تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 24 7 2018

شما می توانید در دوران پناهجوئی شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کنید.

 برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی بایستی واجد شرایط زیر باشید:

 

  • برای پرداخت مالیات شرکتی تأیید شده باشید. به آن مالیات شرکتی (F-skatt) گفته می شود.

  • یک شمارۀ هماهنگی داشته باشید

مالیات شرکتی

مالیات شرکتی همیشه بصورت F-skatt مخفف می شود. همۀ شرکتها بایستی برای مالیات شرکتی نزد ادارۀ مالیات تأیید شده باشند. برای تأیید شدن بابت مالیات شرکتی می توانید در وبسایت ادارۀ مالیات درخواست کنید.

 شمارۀ هماهنگی

یک شمارۀ هماهنگی نوعی شماره شناسائی فردی موقت است. شما نمی توانید خودتان شمارۀ هماهنگی درخواست کنید. اگر از ادارۀ مالیات درخواست مالیات شرکتی بکنید، ادارۀ مالیات می تواند برای شما یک شمارۀ هماهنگی درخواست کند.

 پناهجویانی که شرکت/کسب و کار خصوصی دارند نمی توانند اجازۀ کار درخواست کنند.

اگر در دورانی که پناهجو بوده اید شرکت/کسب و کار خصوصی تأسیس کرده باشید و درخواست پناهندگی شما رد شده باشد نمی توانید اجازۀ کار تقاضا کنید. اگر در دوران پناهجوئی در سوئد استخدام بوده باشید، می توانید اجازۀ کار درخواست کنید حتی اگر درخواست پناهندگی شما رد شده باشد.

دریافت مشاوره برای تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

خوب است قبل از تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی از یک مشاور کمک بگیرید.

Swecom بخشی از سازمان بین المللی شرکتداران سوئد (IFS) است که به افرادی که متولد سوئد نیستند کمک می کند تا در سوئد شرکت تأسیس کنند. آنها مشاورۀ تلفنی رایگان به زبانهای عربی، فارسی، کُردی، آسوری، انگلیسی و سوئدی ارائه می کنند. شما می توانید مستقیماً با Swecom از طریق شماره تلفن 6939942-08 تماس بگیرید.