درخواست پناهندگی در سوئد

آخرین به روز رسانی: 11/4-2023

در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضای پناهندگی در سوئد مطالبی بخوانید.

بطور مثال می توانید در مورد چگونگی تسلیم درخواست پناهندگی خود، انواع اجازه اقامت هایی که می توانید دریافت کنید و اینکه پس از تصمیم گیری ادارۀ امور مهاجرت در مورد تقاضای پناهندگی شما چه اتفاقی می افتد، مطالبی بخوانید.