تسلیم تقاضای پناهندگی

آخرین به روز رسانی: 11/4-2023

شما بایستی در یکی از واحد های درخواست ادارۀ مهاجرت تسلیم کنید. واحدهای درخواست ادلرۀ مهاجرت در شهرهای یوتبوری، مالمو و استکهلم وجود دارند.

کودکانی که بدون والدین خود به سوئد می آیند می توانند در شهرهای بودِن، نورشوپینگ، سوندسوال، اوپسالا و اوره برو نیز تقاضای پناهندگی کنند.

هر درخواست پناهندگی بایستی جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد. یعنی ادارۀ مهاجرت بایستی دلایل شخص شما را برای تقاضای پناهندگی در سوئد را بررسی کند.

وقتی درخواست پناهندگی می کنید بایستی کارهای زیر را انجام دهید:

  • فُرم هایی را در مورد نام، تابعیت و خانواده تان تکمیل کنید.
  • گذرنامه یا سایر مدارک شناسائی خود را تسلیم کنید تا هویت خود را نشان دهید.
  • از شما عکس گرفته شود.
  • از اثر انگشت شما استفاده می شود تا ببیند آیا شما در یک کشور دیگر اروپائی تقاضای پناهدگی کرده اید، یا در یک کشور دیگر اروپائی اجازه اقامت یا ممنوعیت ورود دارید.
  • هویت خود را به ادارۀ مهاجرت بگویید. شما برای تعریف کردن بطور مثال چرا وطن خود را ترک کرده اید و چگونه به سوئد آمده اید از کمک یک مترجم شفاهی برخوردار می شوید.
  • اگر خودتان پولی ندارید می توانید کمک مالی درخواست کنید. یک کارت بانکی دریافت می کنید و به شما در مورد حمایت های مالی که می توانید دریافت کنید اطلاع رسانی می شود.
  • در مورد فرآیند پناهندگی، قدم بعدی و کارهایی که باید انجام دهید اطلاعات دریافت می کنید.
  • در مورد مسئل عملی روزمره اطلاعات دریافت می کنید. بطور مثال در مورد حق شما برای برخورداری از مسکن و خدمات درمانی و مدرسه برای کودکان اطلاعات دریافت می کنید.

وقتی تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کردید یکقبض رسید دریافت می کنید. این مدرک است که نشان می دهد شما درخواست پناهندگی کرده اید.

یک کارمند ادارۀ مهاجرت به تقاضای پناهندگی شما رسیدگی خواهد کرد. این کارمند آنچه که شما تعریف کرده اید را مرور کرده و می بیند جستجوهایی که در مورد اثر انگشت شما انجام شده چه موردی را نشان داده است. سپس این کارمند تعیین می کند که پروندۀ شما چقدر بایستی تحقیق شود.

اگر کارمند مسئول تشخیص دهد که شما نیاز دارید ممکن است یک وکیل تسخیری دریافت کنید. وکیل تسخیری یک حقوقدان یا یک وکیل دعاوی است که به شما در پروندۀ پناهندگی تان کمک می کند.

اگر پروندۀ پناهندگی شما کم و کسری داشت هباشد کارمند مسئول با شما تماس می گیرد. بطور مثال ممکن است شما هنگام تسلیم تقاضای پناهندگی خود مدارک شناسائی تحویل نداده بوده اید.

صف انتظار ادارۀ مهاجرت ممکن است طولانی باشد و شما مجبور شوید مدتی طولانی منتظر مصاحبۀ پناهندگی باشید. مدت انتظار برای هر فردی متفاوت است. همۀ درخواست های پناهندگی با هم فرق دارند و از اینرو مدت بررسی آنها مختلف است.

وقتی نوبت شما فرا برسد ادارۀ مهاجرت یک نامه برای شما ارسال می کند. در این نامه نوشته شده که شما چه موقع و در کجا کارمند مسئول را ملاقات می کنید.

مهم است که نقل مکان خود را به ادارۀ مهاجرت اطلاع دهید تا آنها آدرس شما را برای ارسال نامه در اختیار داشته باشند.

تحقیق در پروندۀ پناهندگی یک گفتگو با شماست که در آن شما تعریف می کنید چه کسی هستید و چرا گریخته اید. شما همچنین بایستی تعریف کنید که اگر به وطن خود برگردید چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد.

در مصاحبۀ پناهندگی بایستی حقیقت را بگویید. این شما هستید که مسئولیت دارید دلایل خود برای درخواست پناهندگی را تعرف کنید. شما نمی توانید مطلب مهمی را ناگفته بگذارید. اگر حقیقت را نگویید یا حرف های خود را تغییر دهید روی قضاوت ادارۀ مهاجرت در پروندۀ پناهندگی تان تأثیر می گذارد. اگر اسناد ومدارک بیشتری دارید که می خواهید ادارۀ مهاجرت آنها را ببیند، بهمراه خود به جلسۀ مصاحبه بیاورید.

وقتی مصاحبۀ پناهندگی انجام شد و ادارۀ مهاجرت قضاوت خود را انجام داد یک تصمیم موافقت یا مخالفت با درخواست پناهندگی خود ردیافت می کنید.

دلایل پناهندگی یک کودک بایستی جداگانه بررسی شود. دلایل پناهندگی یک کودک ممکن است با دلایل والدین او فرق داشته باشد.

کودکانی که همراه والدین خود درخواست پناهندگی می کنند اگر والدینشان موافت کنند، حق دارند کارمند مسئول مصاحبه را ملاقات کنند.

کودک حق دارد یکنفر بزرگسال در مصاحبه بهمراه داشته باشد. این بزرگسال می تواند یکی از والدین، یک سرپرست دیگر یا یک وکیل تسخیری باشد. کودکانی که تنها آمده اند همیشه حق دارند قیم (God man) خود را در مصاحبه بهمراه داشته باشند.