چه عواملی بر امکان دریافت اجازۀ اقامت تأثیر می گذارند؟

آخرین به روز رسانی: 11/4-2023

اگر پناهنده هستید یا نیازمند پناه جایگزینی هستید می توانید اجازه اقامت دریافت کنید.

هر درخواست پناهندگی باید به صورت انفرادی مورد بررسی قرار گیرد. این بدان معنی است که اداره مهاجرت دلایل شما را برای درخواست پناهندگی در سوئد بررسی می کند.

شما بایستی برای ادارۀ مهاجرت تعریف کنید که چه کسی هستید، چرا گریخته اید و فکر می کنید اگر به وطن خود بازگردید چه اتفاقی برای شما می افتد. هرچه بیشتر می توانید در مورد خود تعریف کنید، حتی اگر احساس می کنید مشکل است.

مهم است که حقیقت را بگویید و داستان خود را تغییر ندهید. یک پناهنده اغلب اجازه اقامت سه ساله دریافت می کند.

در کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد شرایط لازم برای آنکه یک فرد پناهنده محسوب شود، درج شده است. به عنوان پناهنده، اجازه اقامت موقت دریافت می کنید که به مدت سه سال معتبر است.

شما در صورتی پناهنده محسوب می شوید که ادارۀ مهاجرت تشخیص دهد که شما دلایل بسیار قوی دارید که بترسید بخاطر موارد زیر مورد اذیت و آزار قرار بگیرید:

 • نژاد
 • ملیت
 • عقاید دینی یا سیاسی
 • جنسیت
 • گرایشات جنسی
 • تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی خاص

اگر شما پس از سه سال هنوز هم به پناه نیاز داشته باشید می توانید اجازه اقامت تمدیدی دریافت کنید. اجازه اقامت تمدیدی به مدت دو سال معتبر است. پس از سه سال شما همچنین از امکان درخواست اجازه اقامت دائم نیز برخوردار هستید.

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان خود تقاضای تمدید کنید. حداکثردو ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان تان می توانید تقاضای تمدید کنید.

در اتحادیه اروپا مقررات مشترکی در مورد شرایط لازم برای آنکه یک فرد به عنوان پناهنده جایگزینی محسوب شود، وجود دارد. به عنوان پناهنده جایگزینی می توانید اجازه اقامت موقت به مدت 13 ماه دریافت کنید.

شما در صورتی پناهنده محسوب می شوید که ادارۀ مهاجرت تشخیص دهد که این خطر وجود دارد که شما:

 • به مجازات مرگ محکوم شوید.
 • مورد مجازات جسمی، شکنجه، سایر اعمال غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرید یا مجازات شوید.
 • بخاطر درگیری مسلحانه صدمه بخورید، علیرغم اینکه سرباز نباشید.

اگر پس از ١٣ ماه هنوز هم به پناه نیاز داشته باشید می توانید برای تمدید اجازه اقامت درخواست کنید.

شما بایستی قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان خود تقاضای تمدید کنید. حداکثردو ماه قبل از خاتمه اجازه اقامت محدود به زمان تان می توانید تقاضای تمدید کنید.

پناهجویان در موارد استثنائی حتی اگر پناهنده یا نیازمند به پناه جایگزینی نیز تشخیص داده نشده باشند می توانند اجازۀ اقامت دریافت کنند.

بطور مثال می تواند موردی باشد که شما دچار یک بیماری واقعاً جدی باشید، چنانچه در معرض تجارت انسان قرار گرفته باشید یا قرار باشد در یک تحقیقات بزهکاری شرکت کنید..

در موارد زیر نمی توانید در سوئد پناهندگی بگیرید:

 • مرتکب جنایات جنگی شده باشید.
 • علیه بشریت مرتکب جُرم شده باشید.
 • مرتکب جُرم سنگین دیگری شده باشید.
 • تهدیدی علیه امنیت سوئد باشید.

اگر در وطن تان برای شما خطر کشته شدن یا مورد اذیت و آزار قرار گرفتن وجود داشته باشد حتی اگر اعمال مندرج در این لیست را انجام داده باشید می توانید یک اجازۀ اقامت محدود به زمان بگیرید.

برنامه مدرسه رادیوی آموزشی (UR Skola) یک فیلم تهیه کرده است که فرق بین اصطلاح های پناهنده و نیازمند به پناه جایگزینی را توضیح می دهد.