تصمیم

آخرین به روز رسانی: 2 9 2020

پس از انجام تحقیقات پناهندگی و قضاوت ادارۀ مهاجرت، یک تصمیم مثبت یا منفی در مورد درخواست پناهندگی خود دریافت می کنید.

این تصمیم برمبنای مطالبی که تعریف کرده اید و اسناد و مدارکی که برای اثبات حرف های خود ارائه کرده اید، گرفته می شود. تصمیم همچنین بر مبنای آنچه که ادارۀ مهاجرت از وضعیت وطن شما می داند نیز می باشد.

ملاقات با کارمند ادارۀ مهاجرت

وقتی ادارۀ مهاجرت یک تصمیم صادر کند، یک نامه برای شما می فرستد. در نامه نوشته شده که شما بایستی کارمند ادارۀ مهاجرت را ملاقات کنید.

این کارمند برای شما تعریف می کند که با تقاضای پناهندگی شما موافقت یا مخالفت شده است. همچنین برای شما می گوید که ادارۀ مهاجرت چگونه به این تصمیم رسیده است.

گاهی اوقات ممکن است کارمند ادارۀ مهاجرت را قبل از صدور تصمیم از یوس این اداره ملاقات کنید. در این ملاقات کارمند با شما در مورد حق و حقوق تان و اینکه پس از دریافت تصمیم چه اتفاقی می افتد، صحبت می کند.

شما چه تصمیمی دریافت کرده اید؟