جواب منفی

آخرین به روز رسانی: 23/1-2024

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، به این معنی است که اداره مهاجرت تشخیص می دهد که شما دلایل کافی برای اقامت در سوئد ندارید.

اگر جواب منفی دریافت کنید سه انتخاب دارید:

 • از تصمیم شکایت کنید
 • به وطن خود یا کشور دیگری که در آن اجازۀ سکونت دارید برگردید.
 • اگر در سوئد کار می کنید درخواست اجازۀ کار کنید.

صرفنظر از اینکه بخواهید از تصمیم شکایت کنید یا برگردید بایستی برنامه ریزی سفر به وطن را آغاز کنید. شما بایستی وقتی تصمیم قطعی شد و دیگر نتوان شکایت کرد سوئد را ترک کنید.

تصمیم اغلب سه هفته پس آنکه شما آنرا دریافت کنید قطعی می شود. شما بایستی وقتی تصمیم قطعی شد و دیگر نتوان شکایت کرد سوئد را ترک کنید.

در تصمیم ادارۀ مهاجرت نوشته شده که شما چه مدت وقت دارید که شکایت کنید. این مدت اغلب سه هفته از تاریخی است که تصمیم به شما ابلاغ شده باشد.

اگر وکیل دارید او می تواند به شما برای شکایت کردن کمک کند.

شکایتنامه به ادارۀ مهاجرت تسلیم شود

اگر می خواهید از تصمیم ادارۀ مهاجرت شکایت کنید بایستی یک نامه به ادارۀ مهاجرت بنویسید. در این نامه مطالب زیر را بنویسید:

 • مایل هستید کدام تصمیم ادارل مهاجرت تغییر داده شود.
 • چرا مایل هستید کدام تصمیم ادارل مهاجرت تغییر داده شود.
 • مشخصات فردی خودتان
 • شماره پرونده خودتان. شماره پرونده روی کارت اِل.اِم.آ درج شده است.
 • شماره تلفن وآدرسی که اداره مهاجرت یا دادگاه بتوانند با شما تماس بگیرند.

ادارۀ مهاجرت شکایتنامه شما را مرور می کند تا ببیند آیا تصمیم بایستی تغییر داده شود یا نه. اگر بنظرادارۀ مهاجرت تصمیم تصمیم اشتباه باشد ممکن است خودشان تصمیم را تغییر دهند. بطور مثال ممکن است دلیل پناهندگی وجود داشته باشد که اداره مهاجرت هنگام تصمیم گیری از آن بی اطلاع بوده است.

اگر بنظر اداره مهاجرت دلیلی برای تغییر تصمیم وجود نداشته باشد تصمیم به دادگاه مهاجرت ارسال می شود. دادگاه می تواند تصمیم را تغییر دهد یا با ادارۀ مهاجرت موافقت کند.

شکایتنامه به دادگاه عالی مهاجرت

اگر از حکم دادگاه مهاجرت راضی نیستید می توانید به دادگاه عالی مهاجرت شکایت کنید. شما بایستی در مدت سه هفته از تاریخی که حکم دادگاه مهاجرت را دریافت کردید، به دادگاه عالی مهاجرت شکایت کنید.

دادگاه عالی مهاجرت فقط به برخی از پرونده ها رسیدگی می کند. به کار این دادکاه پژوهش در پرونده گفته می شود. دادگاه عالی مهاجرت می تواند پرونده ای را مورد پژوهش قرار دهد که در احکام قبلی برای آن راهنمائی وجود نداشته باشد یا دادگاه مهاجرت به پرونده اشتباه رسیدگی کرده باشد.

در اغلب موارد دادگاه عالی مهاجرت تصمیم می گیرد که به شکایتنامه رسیدگی نکند. در اینصورت حکم دادگاه مهاجرت صِدق می کند. اگر دادگاه عالی مهاجرت تصمیم بگیرد که به شکایتنامه رسیدگی نکند حکم دادگاه مهاجرت بلافاصله صِدق می کند.

وقتی دیگر نتوان شکایت کرد

در موارد زیر نمی توانید شکایت کنید:

 • اگر تصمیم را قبول کرده و زیر یک برگه موسوم به اعلام رضایت از تصمیم را امضا کرده باشید.
 • اگر دادگاه عالی مهاجرت تصمیم گرفته باشد که به پرونده شما رسیدگی نکند.
 • اگر اجازه اقامت محدود به زمان دریافت کرده باشید.

اگر شما تصمیم اخراج یا رد درخواست دریافت کرده باشید به یک جلسه گفتگو با کارمند اداره مهاجرت احضار می شوید تا بازگشت خود را برنامه ریزی کنید. در این جلسه به شما در مورد گزینه های مختلف اطلاع رسانی می شود. شما هم می توانید سوالات خود را مطرح کنید.

اگر شماا خودتان نمی توانید سفر را تدارک ببینید، کارمند و شما باهم برای انجام کارها برنامه ریزی می کنید.

چه موقع بایستی سوئد را ترک کنید

پس از دریافت تصمیم مدت زمان مشخصی وقت دارید که سوئد را ترک کنید. در تصمیم نوشته شده که مدت فرصت دارید.

اگر در این مدت برنگردید ممکن است ممنوعیت سفر مجدد دریافت کنید. یعنی اینکه شما برای مدت یک تا پنج سال اجازه ندارید به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا (EU)، نروژ، ایسلند، سوئیس، لیختنشتاین، رومانی یا بلغارستان سفر کنید.

اگر با درخواست پناهندگی شما مخالفت شده باشد ولی در دوران پناهجوئی کار کرده باشید می توانید بجای اجازۀ اقامت، اجازۀ کار درخواست کنید.

برای دریافت اجازۀ کار بایستی برای اجازۀ کار در یک شغل واجد شرایط باشید. شما نمی توانید دو یا چند کار داشته باشید که جمعاً شما را واجد شرایط کنند.