اجازۀ اقامت صادر می شود

آخرین به روز رسانی: 27 3 2018

اگر برای شما اجازۀ اقامت صادر شود یعنی اینکه به درخواست پناهندگی شما جواب مثبت داده شده است.

چه نوع اجازۀ اقامتی

اگر بعنوان پناهنده اجازۀ اقامت گرفته باشید اجازۀ اقامت شما سه سال اعتبار دارد.

اگر بعنوان نیازمند به پناه جایگزینی اجازۀ اقامت گرفته باشید اجازۀ اقامت شما 13 ماه اعتبار دارد.

اگر اجازه اقامت دائم دریافت کنید اجازه اقامت تان تا زمایکه در سوئد زندگی می کنید اعتبار دارد.

اگر از سوئد نقل مکان کنید ادازۀ مهاجرت می تواند تصمیم بگیرد که اجازۀ اقامت شما را پس بگیرد. یعنی در اینصورت شما دیگر در سوئد اجازۀ اقامت ندارید. اگر به ادارۀ مهاجرت بگویید که می خواهید اجازۀ اقامت خود را حفظ کنید می توانید دو سال خارج از سوئد باشید و در عین حال اجازه اقامت خود در سوئد را حفظ کنید.