بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 1 6 2020

در اینجا می توانید در باره بهم پیوستن خانواده مطالبی بخوانید.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

بهم پیوستن اعضای خانواده یعنی خانواده ای که از هم پراکنده شده می تواند درخواست کند با کسی که در سوئد اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت سه ساله بعنوان پناهنده دریافت کرده، زندگی کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن خانواده برخوردار است؟

افراد نزدیک خانواده شما حق دارند به سوئد مهاجرت کنند (همسر،همزی، شریک زندگی/جنسی و کودکان زیر 18 سال). سن فردبایستی بالای 21 سال باشد و قبل از ترک کشور باهم ازدواج کرده یا زندگی کرده باشید.

اگر شما دارای شرایط زیر باشیدخانواده شما حق دارد برای مهاجرت به سوئد تقاضای اجازه اقامت بکند:

  • اجازه اقامت دائم دریافت کرده باشید،
  • اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو دریافت کرده اید و ارزیابی می شود که امکان خوبی برای گرفتن اقامت دائم دارید.

چه مقرراتی وجود دارد؟

برای آنکه بتوانید خانواده خود را به اینجا بیاورید بایستی نشان دهید که از عُهدۀ امرا ر معاش تان برمی آیید (شرط امرار معاش). شما همچنین بایستی یک مسکن مناسب برای تمامی خانواده نیز داشته باشید.

اگر خانواده شما ظرف مدت سه ماه از وقتی که شما اجازه اقامت خود را دریافت کرده اید درخواست اجازه اقامت بکند شرط امرار معاش شامل شما نمی شود.

برای آماده کردن خود به بهترین وجه چکار می توانید بکنید؟

بخاطر داشته باشید که همه چیز را در مورد خانواده تان در تقاضای پناهندگی خود تعریف کنید. اینکار برای آنکه بتوانید بعداً به خانواده خود بپیوندید اهمیت دارد.