بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

در اینجا می توانید در باره بهم پیوستن خانواده مطالبی بخوانید.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

پیوند مجدد خانوادگی به این معنی است که یک خانواده از هم جدا افتاده می تواند درخواست کند با یکی از اعضای خانواده که در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده زندگی کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن خانواده برخوردار است؟

افراد نزدیک خانواده شما حق دارند به سوئد مهاجرت کنند (همسر، همزی، شریک زندگی/جنسی و کودکان زیر ۱۸ سال). سن فردبایستی بالای ۱۸ سال باشد و قبل از ترک کشور باهم ازدواج کرده یا زندگی کرده باشید.

اگر شما دارای شرایط زیر باشیدخانواده شما حق دارد برای مهاجرت به سوئد تقاضای اجازه اقامت بکند:

  • دارای اجازه اقامت دائم باشید.
  • دارای یک اجازه اقامت محدود به زمان باشید، و بنظر برسد که شما از امکانات خوبی برای دریافت اجازه اقامت دائم برخوردارید.

چه مقرراتی وجود دارد؟

برای آنکه بتوانید خانواده خود را به اینجا بیاورید بایستی نشان دهید که از عُهدۀ امرا ر معاش تان برمی آیید (شرط امرار معاش). شما همچنین بایستی یک مسکن مناسب برای تمامی خانواده نیز داشته باشید.

اگر خانواده شما ظرف مدت سه ماه از وقتی که شما اجازه اقامت خود را دریافت کرده اید درخواست اجازه اقامت بکند شرط امرار معاش شامل شما نمی شود.

شرط امرار معاش برای افرادی که بصورت پناهنده سهمیه ای به اینجا آمده اید وجود ندارد، مشروط بر آنکه خانواده شما اجازه اقامت خود رادر مدت سه ماه از وقتی که شما به سوئد آمدید، درخواست کنند.

برای آماده کردن خود به بهترین وجه چکار می توانید بکنید؟

بخاطر داشته باشید که همه چیز را در مورد خانواده تان در تقاضای پناهندگی خود تعریف کنید. اینکار برای آنکه بتوانید بعداً به خانواده خود بپیوندید اهمیت دارد.