زبان سوئدی یاد بگیرید

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

خودتان زبان سوئدی را یاد بگیرید! در اینجا چندین ابزار و وسایل کمکی وجود دارد که با آنها می توانید زبان سوئدی را خودتان یا بهمراه دیگران تمرین کنید.

فیلم در مورد سوئد

بکار گیری "Lära svenska"