فیلم های متعدد

آخرین به روز رسانی: 12/4-2023

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

زبان سوئدی یاد بگیرید

فیلم در مورد سوئد

تمرین زبان سوئدی را شروع کنید

خود را معرفی کنید

حروف الفباء

اعداد 100 تا 1000

اعداد 0 تا 100

ساعت چند است؟

وقت و ساعت

تماس های اضطراری

تکمیل کردن یک فُرم درخواست/تقاضانامه

لباس ها

من نمیفهمم

به تمرین کردن زبان سوئدی ادامه دهید

داروخانه

روزهای هفته

درمانگاه

بدن

کلمات مربوط به خرید

خرید کردن

آشپزی

خانواده

آپارتمان

رنگ ها

هوا

شغل

تمرین زبان سوئدی با دیگران

کتابخانه - محل ملاقات

کتابخانه

کلمات مربوط به فیکا (میان وعده)

در کافه تریا

اوقات فراغت

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی

فهرست واژه ها و ترجمه

فعل دستوری

یک (چگونگی استفاده از En و Ett)