فیلم های متعدد

آخرین به روز رسانی: 15 8 2018

در این فیلم ها کلمات و جملات روزمره را یاد می گیرید. اگر بخواهید می توانید فیلم نگهدارید یا به عقب ببرید. اگر به چهارخانه پایین منتهی علیه سمت راست کلیک کنید می توانید فیلم را با زیرنویس تماشا کنید.

زبان سوئدی یاد بگیرید

فیلم در مورد سوئد

تمرین زبان سوئدی را شروع کنید

حروف الفباء

خود را معرفی کنید

اعداد 0 تا 100

اعداد 100 تا 1000

وقت و ساعت

ساعت چند است؟

تکمیل کردن یک فُرم درخواست/تقاضانامه

تماس های اضطراری

من نمیفهمم

لباس ها

به تمرین کردن زبان سوئدی ادامه دهید

روزهای هفته

داروخانه

بدن

درمانگاه

خرید کردن

کلمات مربوط به خرید

خانواده

آشپزی

رنگ ها

آپارتمان

شغل

هوا

تمرین زبان سوئدی با دیگران

کتابخانه

کتابخانه - محل ملاقات

در کافه تریا

کلمات مربوط به فیکا (میان وعده)

آدرس دادن/راهنمائی آدرسی

اوقات فراغت

فهرست واژه ها و ترجمه

یک (چگونگی استفاده از En و Ett)

فعل دستوری