تلفظ کلمات را تمرین کنید

آخرین به روز رسانی: 25 10 2022

فیلم های مختلف بسیاری برای تمرین آوای حروف الفبای سوئدی وجود دارد.فیلم ها توسط اداره آموزش بزرگسالان کمون کارلسکوگا تدوین شده اند.

فیلم های متعدد

A

تکیه آوائی

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

آهنگ آوائی

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö