حال خوب داشتن در دوران پناهجوئی

آخرین به روز رسانی: 21 3 2019

کلیۀ افرادی که در سوئد زندگی میکنند حتی شما که پناهجو هستید حق دارند که حالشان خوب باشد و خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کنند . در این صفحات در بارۀ اینکه در طول مدتی که پناهجو هستید چه نوع کمک و خدمات درمانی میتوانید دریافت کنید، اطلاعات دریافت می کنید.