یک مرد و دو زن در یک کلاس نشسته اند و گفت و گو می کنند و تلفن های خود را بکار می برند.

من اجازه اقامت دریافت کرده ام ـ سایت ورود

در اینجا کسانی که اجازه اقامت را بعنوان پناهنده، گزینه نیاز به حمایت یا طبق بخشنامه پناهندگی گروهی دریافت کرده اند، میتوانند بخوانند چه باید بکنند.