کار کردن با داشتن فرزند

آخرین به روز رسانی: 3/5-2023

افرادی که فرزند خردسال دارند می توانند برای نگهداری از او وقتی کوچک است یا وقتی مریض می شود از کار، تحصیل یا فعالیت های اداره کاریابی مرخصی بگیرند و در خانه بمانند.

سپس وقتی شما به کار، تحصیل یا فعالیت های اداره کاریابی مشغول می شوید فرزندتان می تواند به کودکستان یا مهد کودک خانگی برود.

پول والدین

اگر دارای فرزند هستید یا سرپرستی یک کودک را بر عُهده دارید می توانید از صندوق بیمه های اجتماعی پول بگیرید تا با کودک در خانه باشید. به این پول والدین گفته می شود.

شما می توانید پول والدین را بصورت تمام وقت یا پاره وقت دریافت کنید. تمام وقت یعنی شما تمام روز را با کودک در خانه هستید. پاره وقت یعنی شما بخشی از روز را با کودک در خانه هستید.

دریافت پول والدین بصورت پاره وقت

اگر پول والدین دریافت می کنید که بخشی از روز را با کودک در خانه بمانید، برای آن بخش از روز نمی توانید کار کنید، جویای کار باشید یا تحصیل کنید.

اگر شما بطور مثال شش ساعت در روز کار می کنید می توانید برای دو ساعت در روز پول والدین بگیرید.

بخاطر داشته باشید که تعداد روزهایی که می توانید پول والدین بگیرید یک حداکثر تعداد دارند. وقتی این روزها تمام شوند دیگر نمی توانید برای روزهای بیشتری پول والدین بگیرید.

اگر فرزندتان بیمار است

اگر فرزندتان بیمار است شما می توانید از حقوق مرخصی بچه داری استفاده کنید. به آن «حقوق موقت مرخصی بچه داری» می گویند. نام دیگر آن مراقبت از کودک یا VAB است. در این حالت شما 80 درصد حقوق خودتان را دریافت میکنید. شما می توانید حد اکثر به مدت 120 روز در سال از این حقوق موقت استفاده کنید.

کودکیاری

اگر والدین هستید و کار یا تحصیل می کنید، فرزند شما حق دارد از کودکیاری برخوردار شود. کودک می تواند بطور مثال به کودکستان یا مهد کودک خانگی برود.

اگر در اداره کاریابی نامنویسی کرده اید فرزند شما در مدتی که شما مشغول فعالیت های مندرج در برنامه اجرائی خود هستید، حق دارد از کودکیاری برخوردار شود.

اگر برای خواهر یا برادر کوچکتر فرزند خود در مرخصی والدین بسر می برید، فرزندتان از حق کودکیاری معادل حدود سه ساعت در روز یا 15 ساعت در هفته برخوردار است.

با کمون محل زندگی خود تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری درباره خدمات کودک یاری در جایی که زندگی می کنید بدست آورید.